Siirry pääsisältöön

Sokean eläke

Sokea henkilö voi valita vammaistuen tai niin sanotun sokean eläkkeen. Valinta vaikuttaa muihin etuuksiin ja taloudellisiin tukiin.
Nainen ja mies istuvat kalliolla ja hymyilevät toisilleen, miehellä kädessään taiteltu valkoinen keppi.

Tällä sivulla

Sokean eläkkeenä ja sokkoeläkkeenä tunnettu eläke on varsinaiselta nimeltään kansaneläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke, lain 12 pykälän 4 momentin mukainen eläke. Jatkossa tekstissä käytetään muotoa KEL 12.4. eläke.

Tämä työkyvyttömyyseläke ei nimestään huolimatta vaadi saajaltaan työkyvyttömyyttä, vaan myönnetään sokeuden tai liikuntakyvyttömyyden perusteella. "Pysyvästi sokeita, liikuntakyvyttömiä ja kansaneläkelain tarkoittamassa mielessä pysyvästi avuttomia henkilöitä pidetään aina työkyvyttöminä, vaikka he olisivat työssä ja elättäisivät sillä itsensä. (KEL 568/2007 12 § 4 mom.)." Tässä eläkkeessä ei ole ansiorajaa, mutta se huomioidaan tulona joissakin etuuksissa.

Kelan etuusohje määrittelee sokeuden seuraavasti: "Sokeana pidetään asiakasta, jolta puuttuu suuntausnäkö ja joka ei siten voi liikkua näkönsä heikkouden johdosta kuin tutussa ympäristössä. Suuntausnäkö puuttuu yleensä, jos näkökyky on 0.04 tai vähemmän tai näkökenttä on supistunut joka puolelta alle 10 asteeseen tai näitä vastaavissa tilanteissa". Jos keskeisen näön tai näkökenttien osalta näkökyky on rajatapaus, arvioidaan mm. seuraavia asioita: liikkuminen oudossa ympäristössä, apuvälineiden käyttö liikkumisessa, silmäsairauden etenevyys ja hämäränäkö.

KEL 12.4 eläke vai vammaistuki

Sokeaksi luokiteltu henkilö voi valita joko vammaistuen tai KEL 12.4 eläkkeen. Molempia ei voi saada yhtä aikaa. Näillä eri vaihtoehdoilla on erilaiset vaikutukset muihin etuuksiin ja taloudellisiin tukiin.

Vammaistuki

 • sokeaksi luokiteltuna olet oikeutettu ylimpään vammaistukeen
 • vammaistuki on veroton etuus
 • voit saada osatyökyvyttömyyseläkettä
 • voit saada nuoren kuntoutusrahaa
 • työttömäksi jäätyäsi voit saada työttömyysetuutta eikä vammaistukea oteta tulona huomioon
 • voit saada starttirahaa
 • kuulut yleisen asumistuen piiriin
 • ansiotulot eivät vaikuta vammaistuen määrään
 • voit saada myös yleisiä opintososiaalisia etuuksia esim. opintotukea, mikäli et saa nuoren kuntoutusrahaa tai kuntoutusrahaa

KEL 12.4 eläke

 • KEL 12.4. eläkkeessä ei ole ansiorajaa eli voit ansaita työ- tai yrittäjätuloja rajattomasti menettämättä eläkettä
 • KEL 12.4.eläke on verotettavaa tuloa
 • KEL 12.4 eläkettä saavana olet oikeutettu vähintään alimpaan hoitotukeen
 • voit saada nuoren kuntoutusrahaa
 • KEL 12.4. eläke ei vaikuta kuntoutusrahan maksamiseen eikä kuntoutusrahaa makseta eläkkeensaajan kuntoutusrahana.
 • voit saada lisäksi takuueläkettä mikäli tulosi jäävät takuueläkkeen ansaintarajan alle (v. 2020 834,52 e/kk)
 • työttömäksi jäätyäsi voit saada työttömyysetuutta, mutta KEL 12.4 otetaan kokonaisuudessaan tulona huomioon ja vähennetään työttömyysetuudesta
 • voit saada vanhempainrahaa
 • kuulut eläkkeensaajan asumistuen piiriin
 • KEL 12.4. eläkkeen saaja ei voi saada opintotukea
 • KEL 12.4. eläkkeen saaja ei voi saada starttirahaa

Lähes kaikki lakisääteiset työeläkkeet ja muut jatkuvat korvaukset vaikuttavat KEL 12.4 eläkkeeseen. Ne yhteensovitetaan veroja vähentämättä eli bruttomääräisinä ja näin KEL 12.4. eläke pienenee. Yleensä myös ulkomailta saadut eläkkeet ja korvaukset yhteensovitetaan. Jos saat esimerkiksi työnantajan maksamaa lisäeläkettä, sitä ei välttämättä oteta huomioon KEL 12.4 eläkkeen määrässä. Kannattaa tarkistaa tämä lisäeläkkeen maksajataholta.
Jos saat KEL 12.4 eläkkeen lisäksi työeläkelakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä, niin huomioitahan, että siinä on ansioraja.

Kumpi kannattaa ottaa?

Elämäntilanne ja ikä vaikuttavat siihen kumpi, KEL 12.4. eläke vai vammaistuki, on kannattavampi vaihtoehto. Vammaistuki antaa ns. vapaammat kädet, koska se ei tulona vaikuta useimpiin etuuksiin ja on veroton etuus. KEL 12.4.eläke on verotettavaa tuloa ja vaikuttaa useampiin muihin etuuksiin ja tukiin.
Erityisesti valintaa KEL 12.4. eläkkeen ja vammaistuen välillä kannattaa harkita mahdollisen työttömyyden varalta. Lue lisää seuraavasta kappaleesta ”Jos olet lomautettu tai työtön”. KEL 12.4 eläkkeen voi lakkauttaa ja hakea vammaistukea. Jos mietit, kumpi vaihtoehto on edullisempi, voit pyytää Kelasta edullisuusvertailua. Kannattaa olla yhteydessä myös Näkövammaisten liiton Työelämäpalveluihin.

Jos olet lomautettu tai työtön

KEL 12.4 eläkettä saavalla on siis oikeus työttömyysturvaan, sekä Kelan maksamaan työmarkkinatukeen ja työttömyyspäivärahaan että työttömyyskassan maksamaan ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Eläke kuitenkin lasketaan tuloksi työttömyysetuuden suuruutta määriteltäessä ja eläkkeen määrä vähennetään työttömyysetuudesta täysimääräisenä. Näin Kelan maksamista työttömyyspäivärahasta ja työmarkkinatuesta jää maksettavaa vain hyvin vähän. Työttömyyskassojen maksamasta ansiosidonnaisesta päivärahasta jää maksettavaksi aina ns. ansio-osa ja näin ollen työttömyyspäivärahan suuruus on suurempi kuin Kelan maksamissa etuuksissa.

 • jos sinulla KEL 12.4 eläkettä saavana on takuueläke ollut lepäämässä ansiotulojen vuoksi, voit työttömänä ja lomautettuna saada takuueläkettä
 • sinulla oikeus ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi ja oikeus työttömyysetuuteen
 • sinulla on oikeus työhallinnon palveluihin ja mahdollisuus palkkatukeen työllistymisvaiheessa

Vammaistuki ei vaikuta työttömyysturvaan millään tavalla ja

 • sinulla oikeus ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi
 • sinulla on oikeus työhallinnon palveluihin ja mahdollisuus palkkatukeen työllistymisvaiheessa
 • sinulla on oikeus työttömyysetuuteen, mikäli sen myöntämisen muut kriteerit täyttyvät
 • vammaistuki ei vähennä työttömyysetuuden määrää

KEL 12.4 eläkettä ja vammaistukea saavan kannattaa kuulua työttömyyskassaan. Siihen kuuluminen ei edellytä ammattiliiton jäsenyyttä, vaan Suomessa on mahdollista olla pelkästään työttömyyskassan jäsen ja näin on oikeutettu lomautettuna ja työttömänä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.
KEL 12.4 eläkkeestä et ole velvollinen kertomaan työnantajallesi missään tilanteessa, se ei myöskään saa vaikuttaa työllistymistäsi edistävien avustusten tai toimien saatavuuteen ja siten sitä ei tarvitse mainita näissä asioissa asioitaessa te-toimistossa. On kuitenkin huomioitava, että etuuksia maksavalle tahoille Kelalle tai työttömyyskassalle, 12.4. eläke on työttömyyspäivärahahakemuksessa ilmoitettava.

Nuoren kuntoutusraha

Jos olet alle 20-vuotias ja haet työkyvyttömyyseläkettä, Kelan on ensin selvitettävä oikeus nuoren kuntoutusrahaan (KEL 568/2007 16§). Jos sekä nuoren kuntoutusrahan että työkyvyttömyyseläkkeen myöntöedellytykset täyttyvät, asiakas ei voi tehdä valintaa etuuksien välillä. Työkyvyttömyyseläke voi alkaa aikaisintaan nuoren kuntoutusrahan päättymistä seuraavan kuukauden alusta. Poikkeuksena tästä on KEL 12.4 eläke. Sitä voi saada samanaikaisesti nuoren kuntoutusrahan kanssa. Nuoren kuntoutusrahaa, KEL 12.4 eläkettä sekä takuueläkettä voi saada samanaikaisesti.

Kysy meiltä lisää

Näkövammaisten liiton työelämäasiantuntijat ja oikeuksienvalvonnan asiantuntijat neuvovat mielellään eri tilanteissa, joissa eläkettä sokeuden perusteella saava joutuu arvioimaan eläkkeen vaikutuksia esimerkiksi muihin etuuksiin. Tilanteet ovat aina yksilöllisiä, joten yhteydenotto Näkövammaisten liiton asiantuntijoihin kannattaa.