Siirry pääsisältöön

Es­teet­tö­myys

Toimivaksi rakennettu ympäristö hyödyttää kaikkia. Monelle esteettömyys on välttämättömyys, joten myös yksilöllisiä ratkaisuja esimerkiksi näkövammaisten tarpeisiin tarvitaan.
Valkoinen keppi, joka seuraa maassa olevaa kohomerkintää, sekä takana näkyvä jalka.

Tässä osiossa

Yleistä esteettömyydestä

Toimiva ja monimuotoinen rakennettu ympäristö hyödyttää meitä kaikkia: ratkaisut, jotka palvelevat vammaisia henkilöitä, palvelevat yhtä lailla myös muita, kuten iäkkäitä ja vieraskielisiä ihmisiä sekä lapsiperheitä.

On kuitenkin muistettava, että monelle esteettömyys on välttämättömyys ja että yksilöllisiä ratkaisuja tullaan aina tarvitsemaan yleispätevien rinnalla, erityisesti asunnoissa.

Näkövam­mais­ten ihmisten tar­pee­t voi­daan huo­mioi­da ra­ken­ne­tus­sa ympäristössä mo­nin ta­voin. Esimerkkejä:

  • Eri­lai­set oh­jaus­lis­tat tai laa­toi­tuk­set hel­pot­ta­vat kul­ke­mis­ta niin sisällä kuin ul­ko­na.
  • Kylt­tien oi­kean­lai­nen si­joit­te­lu ja väri­tys auttaa löytämään esimerkiksi oikeat ovet.
  • Kun por­taat, ovet ja esimerkiksi nau­la­kot on si­joit­te­lu­ fiksusti, ne on helppo löytää ja niille kulkeminen on esteetöntä.
  • Pyörätei­den reu­nus­ki­vet auttavat valkoisen kepin kanssa kulkevaa.
  • His­sien pai­nik­kei­den mer­kit­se­mi­nen pisteillä sekä suurin numeroin auttaa itsenäisessä arjessa.
  • Ääni­ma­ja­kat sananmukaisesti kuu­lu­vat olen­nai­ses­ti esteettömään ympäristöön.

Es­teettömyys liit­tyy myös eri­lai­siin lait­tei­siin, kuten ko­din­ko­neisiin tai jul­ki­sis­ta ti­lois­ta löytyviin au­to­maat­teihin. Kun pai­nik­kei­den muo­dot ja mer­kinnät, lait­tei­den si­joit­te­lu, värien käyttö ja mah­dol­li­set ääni­pa­laut­teet suun­ni­tel­laan es­teettömyys­pe­riaat­tei­ta nou­dat­taen, tu­lee lait­teis­ta kai­kil­le käyttäjil­le help­pokäyttöisem­piä.


Rakennettu ympäristö ja liikenne

Toimiva, selkeä ja moniaistinen ympäristö tarjoaa hyvän mahdollisuuden itsenäiseen elämään.

Näkövammaiselle liikkujalle tärkeintä on ymmärrettävän ja oikea-aikaisen informaation saaminen ympäristöstä: missä kulkee turvallinen kävelyreitti, mistä tunnistaa suojatien paikan tai rakennuksen sisäänkäynnin, mistä tietää milloin voi ylittää kadun, miten tunnistaa oikea painike hississä.

Osa heikkonäköisistä ihmisistä selviytyy näönjäänteensä avulla, kunhan ympäristön valaistus ja nähtävien kohteiden kontrastit ovat yksilön kannalta oikeat tai käytössä on tilanteeseen sopiva näkemistä helpottava apuväline.

Sokeiden ja liikkumisnäköä vailla olevien henkilöiden on saatava ympäristön visuaalinen informaatio kuulo- tai tuntoaistin avulla. Rakennetussa ympäristössä tämä tarkoittaa muun muassa koho-opasteita, pistekirjoitusta, ohjaavia materiaaleja ja ääniopasteita – toisin sanoen moniaistista ympäristöä.

Esteetön rakennettu ympäristö ei vielä yksin takaa, että kaikki voisivat liikkua itsenäisesti. Näkövammaisille ihmisille esteettömyys on hyvin yksilöllinen asia, kuten näkövammakin. Esteettömän toimintaympäristön lisäksi voidaan tarvita esimerkiksi liikkumistaidon harjoittelua, valkoinen keppi, opaskoira, toimivat kuljetuspalvelut ja/tai avustaja.


Esteettömyysneuvonta

Konsultoimme rakennetun ympäristön esteettömyyskysymyksissä erityisesti rakennuttajia ja viranomaisia. Rakennuttajat voivat lähettää maksutta suunnitelmia arvioitavaksi. Suunnitelmia arvioidaan näkövammaisten esteettömyyden näkökulmasta, ja samalla annetaan tietoa markkinoilla olevista esteettömyystuotteista. Myös alan opiskelijoille järjestetään koulutusta ja esteettömyyskävelykierroksia Iiriksessä.

esteettömyysasiantuntija Juha Sylberg
p. 050 596 5025
juha.sylberg@nakovammaistenliitto.fi


Lue lisää