Siirry pääsisältöön

16 vuotta täyt­tä­neen vam­mais­tuen hakeminen

Vammaistukea maksetaan, kun sairaudesta tai vammasta aiheutuu vähintään "olennaista haittaa". Se tukee esimerkiksi kotona asumista, työtä ja kuntoutusta.
Nainen ja mies istuvat kalliolla ja hymyilevät toisilleen, miehellä kädessään taiteltu valkoinen keppi.

Tällä sivulla

Mikä?

Tämä tukimuoto tukee 16 vuotta täyttäneen vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kotona asumista, työtä tai opiskelua sekä kuntoutusta ja hoitoa.

16 vuotta täyttäneen vammaistuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna. Vammaistuki on veroton etuus. Vammaistuki tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksillä.

Kenelle?

Voit saada vammaistukea, jos

 • olet yli 16-vuotias, mutta alle 65-vuotias
 • et ole täydellä eläkkeellä (osatyökyvyttömyyseläke ei estä vammaistukea)
 • sinulla on sairaus, vika tai vamma, joka aiheuttaa lääketieteellisesti määriteltyä haittaa ja heikentää toimintakykyäsi
 • jokapäiväisessä elämässä tarvitsemasi toiminnot (itsestä huolehtiminen, välttämättömät kotityöt, kodin ulkopuolella asiointi sekä työstä tai opiskelusta selviytyminen) ovat vaikeutuneet ja tilanne kestää yli vuoden.

Tuen määrä

Perusvammaistuen edellytyksenä on, että sairaudesta tai vammasta aiheutuu olennaista haittaa.

Korotetun vammaistuen edellytyksenä on, että sairaus tai vamma aiheuttaa huomattavaa haittaa.

 • Avuntarve: Henkilöllä on tarvetta toisen henkilön apuun on vähintään viikoittain kaikissa seuraavissa toiminnoissa: henkilökohtaiset toiminnot, kotitaloustyöt ja asiointi kodin ulkopuolella. Työssäkäynnissä ja opiskelussa oleva avuntarve rinnastetaan asiointiin liittyvään avuntarpeeseen. 
 • Pelkästään kotitaloustöihin tai asiointiin liittyvä avuntarve ei riitä korotetun vammaistuen saamisen perusteeksi, vaan tarpeen on aina liityttävä myös henkilökohtaisiin toimintoihin.
 • Ohjauksen ja valvonnan tarve: Henkilö tarvitsee toisen henkilön ohjausta ja valvontaa vähintään viikoittain. Ohjauksen ja valvonnan tarpeen tulee kohdistua ainakin jossain määrin henkilökohtaisiin toimintoihin. Jos ohjauksen ja valvonnan tarve kohdistuu vain kotitaloustöihin ja asiointiin, ei korotettua vammaistukea voida myöntää.
 • Erityiskustannukset: Perustuen edellytykset täyttyvät (eli sairaus tai vamma aiheuttaa olennaista haittaa), ja erityiskustannukset nousevat vähintään korotetun tuen määrään kuukausitasolla.

Ylimmän vammaistuen edellytyksenä on, että sairaus tai vamma vaatii päivittäistä apua.

 • Sokealla, liikuntakyvyttömällä tai varhaiskuurolla on oikeus saada ylintä vammaistukea. Sokeana pidetään henkilöä, jolta puuttuu suuntausnäkö ja joka ei siten voi näkönsä heikkouden vuoksi liikkua kuin tutussa ympäristössä. Suuntausnäkö puuttuu yleensä, jos näkökyky on 0.04 tai vähemmän tai näkökenttä on supistunut joka puolelta alle 10 asteeseen tai näitä vastaavissa tilanteissa.
 • Avuntarve: Henkilöllä on avuntarvetta päivittäin useissa henkilökohtaisissa toiminnoissa, avustaminen on jokapäiväistä ja vie kokonaisuutena paljon auttajan/auttajien aikaa.
 • Ohjauksen ja valvonnan tarve: Henkilö tarvitsee säännöllisesti ja huomattavassa määrin toisen henkilön ohjausta ja valvontaa. Henkilö ei pysty huolehtimaan itsestään ja hänen selviytymisensä edellyttää päivittäin huomattavaa toisen henkilön suorittamaa ohjausta ja valvontaa eikä henkilö muutoin suoriudu arjesta. Ohjauksen ja valvonnan tarpeen tulee kohdistua ainakin jossain määrin henkilökohtaisiin toimintoihin. Ohjausta ja valvontaa voidaan tarvita esimerkiksi pukeutumisessa, syömisessä, peseytymisessä tai lääkityksestä huolehtimisessa. Jos ohjauksen ja valvonnan tarve kohdistuu vain kotitaloustöihin ja asiointiin, ei ylintä vammaistukea voida myöntää.

Tuen määrät voi tarkistaa Kelan verkkosivuilta- Ulkoinen linkki.

Hakeminen

Voit hakea 16 vuotta täyttäneen vammaistukea valitsemallasi tavalla:

 1. Kelan vahvistamalla hakemuslomakkeella EV 256- Ulkoinen linkki (samalla lomakkeella haetaan vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea)
 2. sähköisellä vammaistukihakemuksella Kelan asiointipalvelun- Ulkoinen linkki kautta (tarvitaan vahva tunnistautuminen, esimerkiksi pankkitunnukset)
 3. suullisesti, jolloin Kelan toimihenkilö täyttää hakemuksen asiointipalvelussa asiakkaan suullisten ohjeiden mukaan.

Liitteeksi tarvitaan C-lausunto hoitavalta lääkäriltä. Hyvän lausunnon saamiseksi kannattaa tehdä ensin huolellinen ja tarkka hakemus, jonka kopion voi toimittaa lääkärille. On tärkeää, että lääkäri ottaa kantaa erityisesti avuntarpeen määrään ja toistuvuuteen sekä tilanteen mahdolliseen etenemiseen (onko tilanne paraneva, pysyvä vai huononeva).

Erityiskustannukset

Tuki voidaan myöntää korotettuna, kun perustuen edellytykset täyttyvät ja erityiskustannusten voidaan arvioida nousevan vähintään korotetun tuen määrään. Erityiskustannusten osoittamiseen on hyvä varautua pitämällä kirjaa ja tallettamalla kuitit kaikista näkövammaisuuden ja pitkäaikaisten sairauksien aiheuttamista menoista.

Erityiskustannuksina huomioidaan toimintakykyä heikentävästä sairaudesta tai vammasta välittömästi aiheutuvat tarpeelliset, ylimääräiset ja jatkuvat kustannukset siltä osin kuin henkilö vastaa niistä itse.

Vammaistuessa hyväksyttäviä erityiskustannuksia ovat seuraavat:

 1. kotipalvelusta, tukipalvelusta ja kotisairaanhoidosta aiheutuvat kustannukset (myös turvapuhelimen kk-maksu ja siivous)
 2. palveluasumisen tai tuetun asumisen yhteydessä aiheutuvat hoito- ja hoivakustannukset
 3. laitoshoidosta ja sairaalahoidosta aiheutuvat kustannukset (HUOM: pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävää maksua ei huomioida)
 4. lääkärin tai hammaslääkärin antamasta tai määräämästä hoidosta aiheutuvat kustannukset
 5. lääkärin määräämästä kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset,
 6. sellaiset hoitoon tai kuntoutukseen liittyvät matkakustannukset, jotka ovat aiheutuneet 4 tai 5 kohdassa tarkoitetuista huomioon otettavista hoidoista tai kuntoutuksesta
 7. lääkärin, hammaslääkärin tai lääkkeen määräämisestä annetuissa säännöksissä tarkoitetun terveydenhuollon ammattihenkilön määräämistä lääkkeistä aiheutuvat kustannukset.

Hakemuksen täyttäminen

Perustiedot

Elämäntilanteeseen liittyvä tieto on tärkeä, koska se antaa ratkaisijalle alustavaa tietoa erilaisista toimintaympäristöistäsi ja toimintakykyysi kohdistuvista vaateista.

Muista ilmoittaa hakevasi 16 vuotta täyttäneen vammaistukea (hakemuksen kohta 3)

Sairaudet ja vammat

Kirjaa kohtaan 5 ("Mitkä sairaudet tai vammat vaikeuttavat arkipäivääsi") kaikki sairaudet ja diagnoosit, jotka vaikuttavat elämääsi tavalla tai toisella. Aloita siitä sairaudesta tai vammasta, jota itse pidät toimintakykysi kannalta merkittävimpänä.

Kohtaan "Milloin toimintakykysi heikentyminen on alkanut" voit merkitä ajankohdan, jolloin sairauden oireet tai muut hankaluudet saivat sinut ensimmäisen kerran hakeutumaan lääkäriin. Vaihtoehtoisesti voit kertoa ajankohdan, josta alkaen tilanteesi on vastannut nykyistä tilannetta esimerkiksi toimintojen vaikeuden tai avuntarpeen laajuuden osalta. Asiaa kysytään siksi, että vammaistuki voidaan myöntää enintään kuusi (6) kuukautta takautuvasti, mikäli edellytykset täyttyvät. Muutoin tuki myönnetään hakemuskuukauden alusta.

Avun, ohjauksen ja valvonnan tarve

Lomakkeen kohta 6 on tärkein osa hakemustasi. Seuraavassa vinkkejä minkälaisia asioita kannattaa ottaa huomioon. Mikäli lomakkeessa oleva tila ei riitä, kirjaa asiat erilliselle liitteelle, johon merkitset myös nimesi ja syntymäaikasi.

Kuvatessasi millaista apua tai ohjausta ja valvontaa tarvitset eri toiminnoissa mieti esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

Miten onnistuu liikkuminen kotona tai muissa tutuissa sisätiloissa:

 • Näetkö tai havaitsetko lattialla olevat esineet? Oletko vaarassa törmätä avoimiin oviin? Oletko kompastellut maton reunoihin tai kynnyksiin?
 • Menevätkö suunnat sekaisin, tunnetko eksyväsi tutussakin paikassa?
 • Käytätkö sisällä liikkumisen apuvälineitä (rollaattoria, kyynärsauvaa, valkoista keppiä tai tukikeppiä)? Tukeudutko huonekaluihin liikkuessasi?

Miten sujuu ulkona ja julkisissa ympäristöissä liikkuminen:

 • Pystytkö suuntautumaan katukylttien, ovinumeroiden, valotaulujen tai vastaavien kirjallisten opasteiden mukaan?
 • Näetkö lähestyvät ajoneuvot, pyörät tai ihmiset?
 • Erotatko kuopat tai katukiveykset näönvaraisesti? Miten portaissa liikkuminen onnistuu?
 • Tarvitsetko apua kodin ulkopuolella liikkuessasi (esimerkiksi sanallista ohjausta tai opastusotteessa kulkemista)? 
 • Vaikuttaako hämärä tai auringon aiheuttama häikäisy ulkona liikkumiseen?
 • Aiheuttaako liikkuminen fyysistä kipua (jalkoihin tai rintaan)? Vaikuttavatko pakkanen, allergeenit tai pakokaasut hengittämiseen ulkona?
 • Onko  liikkumisympäristössäsi erityisiä esteitä tai vaaranpaikkoja, joita et nykyisellä näölläsi erota?

Miten onnistuu pukeutuminen ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen:

 • Tunnistatko vaatteesi (värit, värisävyt, sukkien parit)? Pystytkö tarkistamaan vaatteiden kunnon ja puhtauden sekä korjaamaan vaatteita? Onnistuvatko asianmukaisen asun valitseminen ja vaateostokset?
 • Tarvitsetko apua peseytymisessä tai saunassa käynnissä? Onko käytössäsi apuvälineitä (suihkutuoli, jakkara, wc-pöntön koroke, tukikahvat)?
 • Tunnistatko hygieniatuotteet, saatko tarvittaessa selville niiden koostumuksen (esim. allergian vuoksi)?
 • Miten kynsien leikkaaminen onnistuu? Entä parranajo, hiusten laittaminen, meikkaaminen ja yleensäkin päivittäinen ulkonäön tarkistaminen?

Tarvitsetko apua ruuanlaitossa, ruokavaliosta huolehtimisessa tai ateriointitilanteessa:

 • Miten ruuanlaitto onnistuu? Onko vaikeuksia leikata, kaataa, kuoria, keittää, paistaa?
 • Erotatko mausteet tai muut ruoka-aineet toisistaan?
 • Tarvitsetko apua tuoteselosteiden ja parasta ennen päiväyksien lukemiseen? Onko sinulla esimerkiksi ruoka-aine allergioita, joiden vuoksi tarvitset näitä tietoja täsmällisesti?
 • Tarvitsetko apua ruuan annostelussa lautaselle? Entä juoman kaatamisessa lasiin tai kuppiin? Onnistuuko itsenäinen syöminen siten, että tiedät, mitä aterimella kulloinkin suuhusi laitat?
 • Joudutko käyttämään astioissa selkeitä kontrasteja tai apuvälineitä ruokaillessasi?
 • Pystyisitkö ruokailemaan linjastossa, josta itse valitset syötävät ruokalajit?

Onko näkemisessä, kuulemisessa tai puhumisessa vaikeuksia:

 • Onko käytössäsi näön tai kuulon apuvälineitä (it-apuvälineet, suurentavat apuvälineet, silmälasit, erikoislasit, kiikarit, puhuvat apuvälineet, Daisy-laite, kuulon apuvälineet)? Missä asioissa käytät  niitä kotona ja töissä tai opiskelussa?
 • Onko sinulla henkilökohtaista apua (vammaispalveluna) töissä tai kotona?
 • Pystytkö sähköiseen asiointiin, esimerkiksi verkkopankin käyttöön tai sähköisten hakemusten tekoon?
 • Pystytkö käyttämään puhelinta/älypuhelinta tavanomaisessa laajuudessa (soittaminen, viestien kirjoittaminen ja lukeminen, sähköinen kalenteri)?
 • Miten sujuu työssä tai opiskelussa tarvitsemasi tiedonhallinta (tietoverkkojen käyttö, lukeminen, kirjoittaminen, viestintä)?

Onko asioiden muistamisessa vaikeuksia:

 • Miten sujuu muistiinpanojen tekeminen tai muu asioiden merkitseminen muistiin (puhelinnumerot, osoitteet, ostoslistat, reitit, työsuunnitelmat)?
 • Onko sinulla todettu muistisairautta, joka vaikeuttaa arkea? Miten se näkyy arjessasi (tarvitsetko apua/valvontaa, onko käytössäsi liiketunnistimia, ovihälytintä, turvaliettä tai turvapuhelinta)?

Onko sairauden hoidossa, esimerkiksi lääkkeiden ottamisessa vaikeuksia:

 • Onnistuuko lääkkeiden ottaminen sinulta omatoimisesti? Onko jonkun toisen annosteltava lääkkeet tai laitettava ne dosettiin?
 • Onnistuuko silmätippojen laitto, verensokerin tai verenpaineen mittaus, hengitettävien lääkkeiden tai insuliinin ottaminen itsenäisesti ilman apua?
 • Pystytkö huolehtimaan erityisruokavaliostasi ilman näkevää apua?
 • Onnistuuko terveydentilasi kannalta välttämätön liikunta?
 • Tarvitsetko apua terveydenhuoltopalvelujen käyttämisessä, lääkkeiden päiväyksien selvittämisessä tai reseptien hallinnassa?

Tarvitsetko apua kodinhoidossa tai kodin ulkopuolisten asioiden hoitamisessa:

 • Miten onnistuu asioiminen kodin ulkopuolella? Näetkö vuoronumerot, erotatko virkailijan kasvot? Onnistuuko pankkiautomaatin tai maksupäätteen käyttäminen? Löydätkö kaupassa hakemasi tuotteet ja/tai hinnat ja päiväykset?
 • Pystytkö käyttämään hedelmävaakaa?
 • Miten onnistuu asiakirjojen lukeminen, laskujen maksaminen ja raha-asioiden hoitaminen, kuittien seuranta maksukattoja varten? Onnistuuko lomakkeiden täyttö ja lukeminen? Lehtien ja kirjojen lukeminen?
 • Onko käytössäsi jotakin apuvälineitä, jotka helpottavat em. toimia?
 • Onko sinulla ongelmia siivouksessa tai kodin siisteyden päivittäisessä ylläpidossa (vuoteen sijaaminen, tiskaus, viikkosiivous, työn jäljen tarkistaminen)?
 • Miten onnistuu kodin pienten korjaus- ja huoltotöiden tekeminen ja pihatyöt?

Tarvitsetko apua jossain muussa asiassa, missä:

 • Pystytkö liikkumaan ja toimimaan siten, että voit haluamallasi tavalla olla mukana tilaisuuksissa ja harrastuksissa?
 • Näetkö televisio-ohjelmat?
 • Tunnistatko rahat?
 • Pystytkö käyttämään puhelinta tai älypuhelinta?
 • Mikä muu on hankalaa tai mahdotonta tehdä?

Avun saaminen

Kohtaan 7 on tärkeää kirjata kaikki avuntarve ja muistaa mainita myös esimerkiksi naapurilta ja kaupan henkilökunnalta saatu apu.