Siirry pääsisältöön

Luetus-palvelun käyt­tö­eh­dot

Tältä sivulta löydät Luetus-palvelun käyttöehdot.
Webbox-kuuntelulaite henkilön sylissä.

Tällä sivulla

Palveluntarjoaja:
Näkövammaisten liitto ry
Tiedonsaantipalvelut
PL 30
00030 IIRIS
p. 09 3960 4040

Palvelut:
Luetus®-sovellukset, Luetus-kuuntelu ja Kuuntelukaista

Käyttöehdot 2023

Nämä käyttöehdot ovat voimassa 1.2.2023. alkaen.

1. Palvelun tarkoitus

Näkövammaisten liitto ry (jäljempänä palveluntarjoaja) tarjoaa Luetus®-palvelua (jäljempänä Palvelu) saavutettavien julkaisujen ja muun digitaalisen aineiston välittämiseen näkövammaisille henkilöille.

2. Palvelun käyttöönotto

Palvelun käyttäjäksi hyväksytään henkilö, jonka näkövammasta johtuva haitta-aste on vähintään 50 % tai haittaluokka vähintään 10. Palveluntarjoaja tarkistaa tilaajan oikeuden palveluun ennen Palvelun toimittamista. Mikäli Palveluntarjoaja ei voi todeta tilaajan oikeutta Palveluun asiakasrekisteristään, Asiakkaan on toimitettava Palveluntarjoajalle terveydenhuollon ammattihenkilön allekirjoittama ilmoitus silmälääkärin toteamasta näkövammasta.

Ennen Palvelun käyttöönottoa Asiakas vakuuttaa saaneensa tiedoksi palveluiden käyttöehdot ja hyväksyvänsä ne. Palveluntarjoaja luovuttaa Palvelun käyttöön tarvittavat tiedot ja lisenssit Asiakkaalle tai Palvelun asentavalle kolmannelle osapuolelle. Palvelusopimus tulee voimaan, kun Palvelun toimitus Asiakkaalle on alkanut.

3. Palvelun ja aineiston käyttöoikeus

Palvelun ja sen kautta saadun aineiston käyttöoikeus on henkilökohtainen. Palvelun kirjautumistietojen tai Palvelun kautta käytettävän sisällön luovuttaminen muille tai välittäminen on kielletty. Palvelusopimus on voimassa niin kauan kuin Asiakas käyttää palveluita.

4. Ilmoitusvelvollisuus

Asiakkaan tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle yhteystietojensa muuttumisesta ja muista muutoksista, joilla on merkitystä palveluiden jatkumisen kannalta.

5. Palvelun päättyminen

Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen tai lakkauttaa palvelun määräajaksi, mikäli asiakas rikkoo sopimusvelvoitteitaan. Asiakas voi aina halutessaan irtisanoa sopimuksen.

6. Vahingonkorvausvastuu

Asiakas vastaa siitä, että hän ei Palvelua käyttäessään loukkaa Palveluntarjoajan eikä kolmansien oikeuksia. Asiakas on vastuussa Palveluntarjoajalle ja/tai suoraan taholle, jonka oikeuksia hän on loukannut, mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja/tai sopimuksenvastaisesta toiminnastaan.

Palveluntarjoaja selvittää väärinkäyttötapaukset tarvittaessa yhteistyössä Celian, muiden sisällöntarjoajien tai oikeudenhaltijoiden kanssa ja ilmoittaa tietoonsa tulleesta väärinkäytöksestä Celialle tai muulle sisällöntarjoajalle. Jos Palveluntarjoajan, Celian, muun sisällöntarjoajan tai oikeudenhaltijan tietoon tulee ilmeinen tekijänoikeusrikos tai -rikkomus, tapauksesta tehdään rikosilmoitus.

7. Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun häiriöttömänä. Palveluntarjoaja korjaa palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana saatuaan tiedon viasta tai häiriöstä ilman tarpeetonta viivytystä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa Palvelun tai siihen liittyvän tietotuotteen toimintavarmuutta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun käytöstä tai toimimattomuudesta aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä tai epäsuorista vahingoista eikä palvelussa välitettävän tiedon muuttumisesta tai katoamisesta.

8. Informointi henkilötietojen käsittelystä

Asiakasta informoidaan ennen Palvelun käyttöönottoa henkilötietojen käsittelystä.

Tutustu tietosuojakäytäntöömme- Ulkoinen linkki

9. Palvelun käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun käyttöehtoja. Asiakkaalle ilmoitetaan uusista käyttöehdoista kirjallisesti tai sähköisesti vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Muutettuja sopimusehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Asiakas voi aina halutessaan irtisanoa sopimuksen.

Erityisehtoja Luetus®-kuuntelun ja Kuuntelukaistan käyttöön

Luetus-kuuntelu- ja Kuuntelukaista-palvelut (jäljempänä Palvelut) muodostavat Näkövammaisten liiton (jäljempänä Palveluntarjoaja) tarjoaman palvelukokonaisuuden julkaisujen kuunteluun. Palvelukokonaisuus sisältää sen käytössä tarvittavien välineiden lainaamisen. Palvelukokonaisuutta tarjotaan manner-Suomessa asuville näkövammaisille henkilöille.

Luetus-kuuntelu on maksuton palvelu äänijulkaisujen (lehdet, kirjat ja muut aineistot) kuunteluun. Kuuntelukaista-palvelun tarkoitus on tukea äänijulkaisujen verkkojakelua näkövammaisille henkilöille, jotka eivät käytä internet-palveluita. Kuuntelukaista-palvelun tekninen toteutus perustuu pääasiallisesti Palveluntarjoajan valitseman operaattorin mobiiliverkkoon.

Palveluiden käytössä yleisesti käytettäviä välineitä ovat kuuntelulaite, mobiilireititin sekä lisäantenni. Palveluntarjoaja toimittaa kustannuksellaan lainattavat välineet asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa tai valtuutetulle kolmannelle osapuolelle. Lainatut välineet eivät siirry Asiakkaan omistukseen.

Asiakas sitoutuu huolellisesti hoitamaan ja säilyttämään lainaksi saamiaan välineitä. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa lainaamiaan välineitä edelleen ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

Asiakkaan tulee ilmoittaa ilman viivytystä Palveluntarjoajalle lainattujen välineiden vahingoittumisesta tai muusta seikasta, joka estää tai vaikeuttaa välineiden käyttöehtojen mukaista käyttöä. Lainatut välineet on tarvittaessa toimitettava huoltoon Palveluntarjoajalle. Muualla tehtävästä huollosta on erikseen sovittava Palveluntarjoajan kanssa.

Jos Asiakas aiheuttaa vahinkoa lainatuille välineille hänen syykseen luettavalla teolla tai laiminlyönnillä, Palveluntarjoaja voi periä vahingosta korvausta Asiakkaalta.

Lopettaessaan Palvelun käytön Asiakkaan tulee palauttaa Palveluntarjoajalta lainaamansa välineet ilman viivytystä, ellei muuta ole sovittu.