Siirry pääsisältöön

Luetus-tjänstens an­vän­dar­vill­kor

Bästa användare av Luetus®-tjänsten, Användarvillkoren för Synskadades förbund Luetus®-tjänst uppdateras den 1 mars 2023.

Tällä sivulla

Syftet med ändringen är att förtydliga och förena användarvillkoren för de olika sätten att använda Luetus®-tjänsten (fritt översatt: Tidningslyssning) och att underlätta tillhandahållandet och implementeringen av Tjänsten för nya kunder. Ändringen kräver ingen åtgärd från de nuvarande användarna av Tjänsten.
De reviderade användarvillkoren finns i den här versionen.
Hälsningar, Synskadades förbunds informationsåtkomsttjänster

Luetus-tjänstens användarvillkor från och med 1.3.2023

1. Tjänstens syfte

Synskadades förening rf (hädanefter Tjänsteleverantören) erbjuder Luetus-tjänsten® (hädanefter Tjänsten) förmedling av tillgängliga publikationer och annat digitalt material till synskadade personer.

2. Ibruktagning av tjänsten

Tjänsten kan erbjudas åt en person vars invaliditetsgrad på grund av synskada är minst 50 % eller som har en invaliditetsklass på minst 10. Före leveransen kontrollerar Tjänsteleverantören Kundens rätt till Tjänsten. Om Tjänsteleverantören inte på basis av uppgifterna i registret kan kontrollera Kundens rätt till Tjänsten, bör Kunden tillhandahålla ett undertecknat läkarintyg som bevis på invaliditetsgraden till Tjänsteleverantören.

Innan Kunden tar Tjänsten i bruk intygar hen att hen har fått information om Tjänsternas användningsvillkor och att hen godkänner dem. Tjänsteleverantören överlåter de uppgifter och licenser som är nödvändiga för användningen av Tjänsten till Kunden eller till en tredje part som installerar Tjänsten. Tjänsteavtalet träder i kraft när leveransen av Tjänsten till Kunden har påbörjats.

3. Tjänstens och materialets nyttjanderätt

Rätten att använda Tjänsten och materialet som erhålls genom den är personlig. Det är förbjudet att avslöja eller överföra inloggningsuppgifterna för Tjänsten eller innehållet som används via Tjänsten till andra. Tjänsteavtalet gäller så länge Kunden använder Tjänsterna.

4. Anmälningsskyldighet

Kunden ska meddela Tjänsteleverantören om nya kontaktuppgifter eller övriga ändringar som har betydelse för fortsatt bruk av Tjänsten.

5. Tjänstens upphörande

Tjänsteavtalet är i kraft på obestämd tid. Tjänsteleverantören kan säga upp avtalet eller avsluta Tjänsten under en viss tidsperiod om Kunden bryter mot sina avtalsförpliktelser. Kunden kan alltid säga upp avtalet om hen så önskar.

6. Skadeståndsansvar

Kunden ansvarar för att denne genom användandet av Tjänsten inte kränker leverantörens eller en tredje parts rättigheter. Kunden har ansvar gentemot Tjänsteleverantören och/eller personer vars rättigheter denne har kränkt genom eventuell felanvändning av Tjänsten och/eller för att ha handlat på ett sådant sätt som strider mot användarvillkoren och/eller lagen.

Vid behov utreder Tjänsteleverantören felanvändning tillsammans med Celia och andra innehållsleverantörer eller rättighetsinnehavare, samt meddelar uppgifter om felanvändning till Celia och övriga innehållsleverantörer. Om Tjänsteleverantören, Celia, övriga innehållsleverantörer eller rättighetsinnehavare får kännedom om ett uppenbart brott mot upphovsrättslagen görs en brottsanmälan.

7. Ansvarsbegränsningar

Tjänsteleverantören strävar efter att hålla Tjänsten problemfri. Tjänsteleverantören åtgärdar eventuella fel och störningar i Tjänsten under normal arbetstid efter att ha fått information om felet eller störningen utan onödigt dröjsmål. Tjänsteleverantören garanterar dock inte tillförlitligheten hos Tjänsten eller dess tillhörande informationsprodukt.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som uppstår på grund av att Tjänsten används eller inte fungerar, och inte heller för ändring eller förlust av information som förmedlas i Tjänsten.

8. Information om behandling av personuppgifter

Kunden informeras om hur personuppgifter behandlas innan hen tar Tjänsten i bruk.

9. Ändring av användarvillkor

Tjänsteleverantören har rätt att ändra användarvillkoren. Kunden informeras om ändringarna skriftligen minst en månad före ändringarna tas i bruk. De ändrade användarvillkoren tillämpas även på avtal som trätt ikraft före ändringen. Kunden kan alltid säga upp avtalet om hen så önskar.

Särskilda villkor för användning av Luetus®-kuuntelu- och Kuuntelukaista-tjänsterna

Luetus-kuuntelu- och Kuuntelukaista-tjänsterna (hädanefter Tjänsterna) är en servicehelhet som erbjuds av Synskadades förbund (hädanefter Tjänsteleverantören).  Tjänstehelheten omfattar även utlåning av den tilläggsutrustning som behövs för bruk av Tjänsten. Tjänsterna erbjuds åt synskadade privatpersoner bosatta på det finländska fastlandet.

Luetus-kuuntelu (fritt översatt: Tidningslyssning) är en avgiftsfri lyssningstjänst för talpublikationer (tidningar, talböcker och annat material). Kuuntelukaista-tjänstens (fritt översatt: Lyssningslinje) målsättning är att stöda nätdistribution av talpublikationer till synskadade som inte använder internettjänster. Den tekniska implementeringen av Kuuntelukaista-tjänsten baserar sig i huvudsak på operatörens mobilnät som valts av Tjänsteleverantören.

De verktyg som vanligtvis används tillsammans med Tjänsterna inkluderar lyssningsenhet, mobil router och tilläggsantenn. Utrustning som behövs för ibruktagandet av Tjänsten levereras till Kunden på tjänsteleverantörens bekostnad, till den adress i Finland som Kunden uppgett. Utrustningen övergår inte i Kundens ägo.

Kunden förbinder sig att behandla och förvara den utlånade utrustningen omsorgsfullt.  Kunden har inte rätt att överlåta utlånad utrustning till en tredje part utan skriftligt tillstånd av Tjänsteleverantören.

Kunden ska omedelbart meddela Tjänsteleverantören om utrustningen skadas eller om något annat sker som förhindrar eller försvårar användningen av Tjänsten för det ändamål som avses i dessa användarvillkor. Den utlånade utrustningen ska vid behov skickas till Tjänsteleverantören för service. Om servicen utförs på annan plats bör Kunden komma överens om detta med Tjänsteleverantören.

Om Kunden förorsakar skada på eller negligerar den utlånade utrustningen som bedöms vara dennes fel, kan Tjänsteleverantören kräva ersättning av Kunden.

Vid uppsägning av användningen av Tjänsten ska Kunden utan dröjsmål lämna tillbaka utrustningen som hen lånat av Tjänsteleverantören, om inte annat avtalats.