Siirry pääsisältöön

Vinkkejä opet­ta­jal­le

Hei opettaja! Tarjoathan näkövammaiselle opiskelijalle parhaat mahdolliset eväät oppipolulle?
Kädet lukevat pistekirjoituslehteä.

Tällä sivulla

Näkövammaa ei välttämättä voi havaita ulkoisista piirteistä. Näkövammaiselle opiskelijalle on tärkeää, että tieto, materiaalit ja verkko-oppimisympäristöjen ovat saavutettavia. Näin hän voi hyödyntää niitä samoin kuin muutkin.

  Kun opiskelijana on näkövammainen henkilö, on opettajan hyvä puhua ääneen kaikki oleelliset asiat, jotka hän esimerkiksi heijastaa taululle. Näkövammainen opiskelija seuraa opetusta ja kirjoittaa muistiinpanot opettajan puheesta, koska ei näe lukea taululla esitettyä materiaalia. Muista myös kutsua opiskelijaa nimeltä, jotta hän tietää, milloin hänelle puhutaan tai häneltä kysytään.

  Opetusta kannattaa elävöittää ja havainnollistaa mahdollisuuksien mukaan.

  Puhu opiskelijan kanssa ja kysy, millaiset järjestelyt ovat hyviä juuri hänelle. Opiskelija itse on paras kertomaan näkövammastaan ja sen vaikutuksesta opiskeluun. Myös näönkuntoutuksen ammattilainen voi auttaa.

  Heikkonäköinen oppilas

  • Istumapaikka on hyvä valita yhdessä oppilaan kanssa ja ottaa huomioon muun muassa valaistus, häikäistyminen, kuuluvuus, apuvälineiden sijoittelu ja näkyvyys taululle.
  • Luokan yleinen järjestys helpottaa toimimista. Melu ja häly sen sijaan vaikeuttavat opetukseen seuraamista.
  • Taululla, paperilla ja sähköisesti esitettävän materiaalin tekstin koon ja kontrastin on oltava riittävän hyvä.
  • Lue ääneen taululle kirjoitetut asiat.
  • Tehtävien, kokeiden ja läksyjen tekemiseen on hyvä varata lisäaikaa, koska näönvarainen työskentely voi olla hidasta ja väsyttävää.
  • Erilaisten pienten merkintöjen ja kuvioiden, karttojen tai isojen kuvien ym. näkeminen ja hahmottaminen voi olla hitaampaa tai mahdotonta.
  • Oppimateriaalit ja koetehtävät voivat vaatia suurentamista tai selkeyttämistä tai ne on annettava sähköisessä muodossa.
  • Sovelletut tehtävät ja avustaja mahdollistavat oppilaan yhdenvertaisen osallistumisen taito- ja taideaineiden opetukseen.
  • Näkövamma vaikeuttaa ilmeiden, eleiden ja muun ei-kielellisen viestinnän lukemista. Aikuinen voi toimia tulkkina ja edistää siten oppilaan osallistumista ryhmätöihin, välituntileikkeihin ja muuhun toimintaan.

  Sokea oppilas

  • Opetusta voi elävöittää ja havainnollistaa esimerkiksi pienoismalleilla, käsi käden päällä ohjaamalla ja hyödyntäen muita aisteja.
  • Luokassa on hyvä pitää selkeä järjestys ja kalusteilla ja tavaroilla pysyvät paikat.
  • Muista havainnollistaa.
  • Sanallisella kuvailulla voidaan antaa paljon tietoa ja selkiyttää ympäristöä. Kuvailun lisäksi voidaan käyttää keholle piirtämistä esimerkiksi tilan kuvailun tukena.
  • Käytä konkreettisia käsitteitä. Esimerkiksi ”tuolla”, ”sieltä” tai ”tässä” eivät kerro mitään. Sano mieluummin vaikkapa ”vasemmalla”, ”taakse” tai ”oven oikealle puolelle”.
  • Lue ääneen taululle kirjoitetut asiat.
  • Tehtäviin, kokeisiin tai läksyihin kuluu enemmän aikaa, koska työskentely on hitaampaa.
  • Tarjoa oppimateriaalit ja kokeet pistekirjoituksella tai sähköisessä muodossa.
  • Yhdenvertainen osallistuminen taito- ja taideaineisiin onnistuu tehtäviä soveltamalla ja avustajaa käyttämällä.
  • Mallioppiminen ei ole mahdollista.
  • Näkövamma vaikeuttaa ilmeiden, eleiden ja muun ei-kielellisen viestinnän lukemista. Tämä vaikuttaa muun muassa välituntileikkeihin, ryhmätöihin ja kaverisuhteisiin. Toimi tarvittaessa tulkkina ja helpota yhteistä toimimista.

  Opiskelumateriaalit

  Näkövammainen opiskelija seuraa opetusta kuuloaistinsa avulla ja tekee muistiinpanot kuulemansa perusteella, joten opettajan pitäisi puhua esittämänsä oppimateriaalin olennainen sisältö.

  Oppimateriaalit on hyvä antaa sähköisessä muodossa, suurempana tekstinä tai muussa opiskelijalle parhaiten soveltuvassa muodossa.

  Opetuksen seuraamista helpottaa, jos näkövammainen osallistuja saa PowerPoint-esitykset ja muut materiaalit sähköisessä muodossa etukäteen. Näin hän voi tutustua aineistoon ennen oppituntia omia apuvälineitään käyttäen tai henkilökohtaisen avustajan tuella. Siten hän pysyy tunnilla samassa tahdissa muiden opiskelijoiden kanssa.

  Kun materiaali on käytettävissä etukäteen, voi opiskelija halutessaan tehdä tehtäviä jo ennen oppituntia. Näin mahdollistuu myös kirjan tehtävien skannaaminen. Kirjassa vastauksia varten varattu tila on usein varsin pieni, joten saattaa olla helpompaa kirjoittaa vastaukset tietokoneella tekstinkäsittelyohjelmaa käyttäen. Näin vastaukselle saa tarpeeksi tilaa. Printatun tekstin lukeminen on todennäköisesti helpompaa oppitunnilla kuin pieneen tilaan kynällä kirjoitetun tekstin. Myös pistenäytön käyttö mahdollistuu kun aineisto on sähköisessä muodossa.

  Oppikirja helpottaa opetuksen seuraamista. On hyvä etukäteen sopia, mitä sivuja käsitellään seuraavalla tunnilla.

  Joillakin opiskelijoilla saattaa olla mukanaan henkilökohtainen avustaja, joka auttaa häntä osallistumaan opetukseen. Kaikilla ei kuitenkaan avustajaa ole. Opiskelun tulisi olla mahdollista myös ilman henkilökohtaista avustajaa.

  Taide- ja taitoaineet

  Jos aihepiiri on tuttu, voi näkövammainen opiskelija selviytyä opettajan yleisten sanallisten ohjeiden varassa.

  Kun uutta käsityötekniikkaa tai jumppaliikettä neuvotaan, voi opettaja demonstroida asian yhdessä näkövammaisen opiskelijan kanssa, jolloin opiskelija saa ohjausta kädestä pitäen ja voi hyödyntää myös tuntoaistiaan hahmottaakseen mitä ja miten tehdään. Muut opiskelijat havainnoivat tekemistä samaan aikaan. Näin perusohjeistus voidaan antaa kaikille yhtä aikaa.

  Koe- ja tenttijärjestelyt

  Tenttikysymykset on hyvä antaa sähköisessä muodossa, suurempana tekstinä tai muussa opiskelijalle parhaiten soveltuvassa muodossa.

  Näkövammaisella opiskelijalla kuluu kokeisiin ja tentteihin usein enemmän aikaa, koska työskentely on hitaampaa tai silmät väsyvät lukiessa tavallista helpommin. Tenteissä on usein tarvetta lisäaikaan, ja kysymykset on esitettävä opiskelijalle soveltuvassa muodossa.

  Materiaalipaketti näkövammaisuudesta kouluille

  Kun luokkaan tulee näkövammainen oppilas, luokkatoverit ja opettaja saattavat pohtia, miten hänet tulisi kohdata.

  Näkövammaiset nuoret ovat kehittäneet kouluja varten Erilainen koulupäivä -materiaalipaketin, jonka avulla voi järjestää erilaisen koulupäivän tilanteen avaamiseksi. Materiaalin avulla luokka käsittelee erilaisuuden kohtaamista ja saa tietoa näkövammaisuudesta.