Siirry pääsisältöön

Opintojen hakeminen Kelan am­ma­til­li­se­na kun­tou­tuk­se­na

Hae opintoja ammatillisena kuntoutuksena, kun olet saanut opiskelupaikan. Se tukee pysymään työelämässä tai pääsemään työelämään.
Nainen ja mies istuvat kalliolla ja hymyilevät toisilleen, miehellä kädessään taiteltu valkoinen keppi.

Tällä sivulla

Mikä?

Kelan ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on työelämässä pysyminen tai työelämään pääseminen. Työn ei tarvitse olla kokopäiväistä, vaan se voi olla myös osa-aikaista tai tuettua työtä.

Kenelle?

Perusedellytyksenä Kelan ammatillisen kuntoutuksen myöntämiselle on vamman tai sairauden vuoksi tapahtunut työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennainen heikentyminen ja työkyvyttömyyden estäminen.

Nuorten kohdalla riittää, että vamma tai sairaus aiheuttaa oleellisia rajoituksia ammatinvalinnassa ja työllistymisessä. Myöntämiseen vaikuttavat esimerkiksi sosiaalinen toimintakyky, elämäntilanne, taloudelliset tai sosiaaliset seikat, pitkittynyt työttömyys ja syrjäytymisuhka. Työkyvyn ohella huomioon otetaan myös opiskelukyky.

Voit hakea opintoja ammatillisena kuntoutuksena, kun olet saanut opiskelupaikan.

Hakeminen

Täytä ja toimita Kelaan Kelan lomake KU101- Ulkoinen linkki.

Jos olet 16–19-vuotias, jolla on oikeus nuoren kuntoutusrahaan, täytä lisäksi Kelan lomake KU111- Ulkoinen linkki. Jos olet vanhempi, hae opintojen ajan toimeentuloksi kuntoutusrahaa Kelan lomakkeella KU112- Ulkoinen linkki.

Hakemuksen täyttäminen

Seuraavat vinkit liittyvät Kelan lomakkeeseen KU101, ammatillinen kuntoutus.

Hakemus (kohta 3)

Kun haet opintoja ammatillisena kuntoutuksena, rastita kohta "koulutusta". Huomaa, että opintoja ei myönnetä ammatillisena kuntoutuksena ilman ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmaa. Jos olet oikeutettu nuoren kuntoutusrahaan, sitä varten tehty suunnitelma riittää.

Kysymys: Ammatillisen kuntoutuksen suunnittelussa ovat olleet mukana. Rastita tähän, mitkä tahot ovat olleet mukana opintojen suunnittelussa ja opiskelusuunnitelman laatimisessa. Niitä voivat olla esimerkiksi nykyinen oppilaitoksesi, oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva, Kuntoutus-Iiris tai työterveyshuolto. Merkitse nämä tarkemmin avoimeen kohtaan "muu, mikä".

Kirjoita seuraavaan avoimeen tilaan edellä mainittujen tahojen yhteyshenkilöiden nimet (esimerkiksi Valteri, Onervan toimipisteen ohjaava opettaja, oma opettajasi ja keskussairaalan kuntoutusohjaaja).

Seuraavaksi lomakkeella kysytään, oletko saanut tai hakenut ammatillista kuntoutusta työeläkelaitokselta. Rastita vastausvaihtoehto (ei tai kyllä + kysytyt lisätiedot) sen mukaan, oletko työelämässä vai et.

Äidinkieli (kohta 4)

Tässä on tärkeää kertoa mahdollisista tulkkaustarpeista.

Työ- ja opiskelutilanne (kohta 5)

Rastita, mikä opiskelu- tai työtilanne on lähinnä omaasi.

Ammatti- ja työtiedot (kohta 6)

Kysymys: mikä on koulutuksesi ja valmistumisvuodet? Kerro kaikki suorittamasi tutkinnot ja valmistumisvuodet. Koulutuksia ovat esimerkiksi ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä, ammatillinen perustutkinto, korkeakoulututkinto, valmentava koulutus tai perusopetuksen lisäopetus. Myös peruskoulu on koulutus, joten älä unohda sitä.

Kysymys: Mikä on ammattisi, viimeisin työnantajasi ja mitä työtä olet viimeksi tehnyt? Mistä alkaen ja mihin saakka? Kerro tässä nykyinen ammattisi. Se voi olla myös opiskelija. Jos olet ollut tai olet työelämässä, kerro viimeisin työnantajasi.

Kysymys: Onko sinulla työkokemusta muilta ammattialoilta? Rastita ei tai kyllä, onko sinulla muuta kuin oman alasi työkokemusta.

Kysymys: Kerro työstäsi ja työolosuhteistasi (työtehtävät, työasennot, työn kuormittavuus). Kerro työtehtävistä ja muusta työn tekemiseen liittyvästä. Mieti, mitä kuormitustekijöitä ja muita työssä on. Ne eivät välttämättä liity näkövammaan.

Kysymys: Kerro miten sairaus tai vamma vaikeuttaa työssä tai opiskelussa selviytymistäsi. Kerro tässä, miten näkövamma vaikeuttaa työntekoa tai opiskelua. Jos sinulla on näkövamman lisäksi muita vammoja tai sairauksia, muista myös ne. Näkövamma voi esimerkiksi hidastaa työskentelyä, aiheuttaa apuvälineiden tarvetta, aiheuttaa soveltuvassa muodossa olevien kirjallisten materiaalien tarvetta, vaikeuttaa liikkumista vieraissa paikoissa, aiheuttaa tarvetta henkilökohtaiselle avulle ja kuljetuspalveluille sekä ylipäätään hankaloittaa tai tehdä mahdottomaksi näköä vaativat asiat. Jos olet opiskelija, muista myös muun muassa opiskelussa tarvittavat erityisjärjestelyt.

Kysymys: Onko työtehtäviäsi muutettu sairautesi takia? Rastita kyllä tai ei. Kerro tarvittaessa myös, miten työtehtäviäsi muutettu näkövamman tai jonkin muun vamman tai sairauden vuoksi.

Kysymys: Kerro omat ammatilliset suunnitelmasi ja tavoitteesi. Kerro tässä, mitkä ovat opiskelu- ja työelämäsuunnitelmasi. Muista, että opiskelusuunnitelma voi olla useamman koulutuksen kokonaisuus.

Kysymys: Onko tiedossasi asioita, jotka saattavat vaikuttaa kuntoutuksen toteuttamisajankohtaan? Rastita kyllä tai ei, sekä kerro, mitä ja milloin. Opiskelujen suorittamisajankohtaan saattavat vaikuttaa perhetilanteesi, terveydentilasi tai muut vastaavat asiat. Kerro niistä tässä.

Koulutus (kohta 7)

Kysymys: Mihin koulutukseen haet Kelan kuntoutuspäätöstä? Huomaa, että Kela tarvitsee hakemukseen myös ilmoituksen opiskelijaksi hyväksymisestä. Kerro, mistä oppilaitoksesta olet saanut opiskelupaikan. Kerro myös opintolinja ja suoritettava tutkinto. Opintojen alkamispäivä on se päivä, jolloin opinnot todellisuudessa alkavat. Opintojen päättymispäivä on tiedossa oleva tai oletettava valmistumispäivä.

Kohdat 8–10

Näitä ei täytetä tässä yhteydessä.

Liitteet (kohta 11)

Liitteinä on oltava:

  • lääkärinlausunto B
  • ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma tai henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma
  • oppilaitoksen antama ilmoitus opiskelijaksi hyväksymisestä
  • kopiot koulu- ja työtodistuksista (myös peruskoulun päättötodistus kuuluu näihin).