Siirry pääsisältöön

Vuo­si­suun­ni­tel­ma

Mitä Näkövammaisten liitossa tapahtuu vuonna 2023? Se selviää vuosisuunnitelmastamme.
Kolme hymyilevää ihmistä istuu kesäisellä kalliolla mustan opaskoiran kanssa.

Tällä sivulla

1. Yhdessä näemme enemmän

Näkövammaisten liiton päämääränä on yhdenvertainen yhteiskunta, jossa näkövammaiset voivat elää omaehtoista, itsenäistä ja omannäköistään elämää. Visionamme saavutettava ja syrjimätön Suomi.

Toimintamme suuntaviivat nousevat vuonna 2022 lanseeratusta strategiastamme. Teemavuosisloganimme "Uusin silmin" näkyy toimintamme painopisteissä.

Uusin silmin -teema kertoo näkövammaisuudesta ja näkövammautumisesta näkövammaisten omalla äänellä. Teemavuodella on kaksi kohderyhmää: näkevät sekä vasta näkövammautuneet ihmiset. Näkeville viestimme erityisesti siitä, miten näkövammaisuus ilmenee ja millaista on elämä näkövamman kanssa.

Toimintavuonna liitto täyttää 95 vuotta. Tuomme vuoden aikana yhdessä jäsenyhdistysten kanssa esille liiton tekemää työtä ja sen vaikutusta näkövammaisten elämään.

Vaalivaikuttamista teemme proaktiivisesti sekä ennen että jälkeen eduskuntavaalien.

Kehitämme tiedolla johtamista.

Ympäristö- ja ilmastotekomme ovat yhdessä sovittuja toimenpiteitä, joiden tavoitteena on lisätä ekologista vastuutamme ja ympäristötekojamme, pienentää hiilijalanjälkeämme sekä aktivoida näkövammaisyhteisömme ilmastotalkoisiin.

Jotta vuosisuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet toteutuvat, tarvitsemme yhä enemmän yhteistyötä organisaatiomme sisällä sekä sidosryhmiemme ja yhteistyötahojemme kanssa.

Tässä vuosisuunnitelmassa kerromme strategisten näkökulmiemme painopisteistä ja kehittämiskohteista.

Näkövammaisten liiton perustehtävä: 

Näkövammaisten liitto on näkövammaistyötä tekevien yhdistysten yhteistyöjärjestö sekä sokeiden, heikkonäköisten ja kuulonäkövammaisten ihmisten etu-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Toimintamme perusta on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus.

Seuraamme aktiivisesti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyviä muutoksia. Tuomme esiin näkövammaisten ihmisten asemaa ja palvelutarpeita muun muassa hyvinvointialueilla ja työelämän uudistuksissa. Voimaan tulevat uusi vammaispalvelulaki, yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus sekä esteettömyysdirektiivi vaativat meiltä toimia ja aktiivista viestintää. Päivitämme näkövammaisen palveluoppaan vastaamaan uudistettua vammaispalvelulakia ja kerromme näkövammaisille ihmisille lakiuudistuksesta.

Olemme mukana sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa sekä muissa näkövammaisten ihmisten arjen kannalta keskeisissä lainsäädäntöhankkeissa ja muutoksissa.

Teemme vaikuttamistyötä yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen, Vammaisfoorumin ja SOSTEn kanssa. Olemme mukana siinä, mikä on näkövammaisten ihmisten sujuvan arjen kannalta tärkeää, ja pidämme ohjenuoranamme näkövammaisten ihmisten oikeuksien tunnetuksi tekemistä.

Laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelumme tukevat näkövammaisten ihmisten arkea. Keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta ja kehitämme toimintaamme asiakaslähtöisesti. Tarjoamme tukea, ohjausta ja neuvontaa sujuvan arjen takaamiseksi. Palvelujamme ovat esimerkiksi kuntoutus, opaskoirat, apuvälineet, pistekirjoituskoulutus, alueellinen ohjaus ja neuvonta, tiedonsaantiin liittyvät palvelut, työelämäpalvelut ja järjestötyön tuki.


  2 Näkövammaiset ihmiset elävät sujuvaa arkea itsenäisinä osallistujina

  Vaikuttamistyön, työllisyyden vahvistamisen, sujuvan opiskelun edistämisen sekä palveluiden kehittämisen keskiössä on monialainen yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa. Kumppaneitamme ovat yhdenvertaisuusvaltuutettu, vammaisjärjestöt, TE-palvelut ja hyvinvointialueet.

  Vaikutamme erityisesti yhdenvertaisuuslain jatkotyöhön: työelämäkysymykset ja työsyrjintä tulee huomioida uudistuksessa. Lisäksi seuraamme myös uuden vammaispalvelulain soveltamiskäytäntöjä.

  TE-toimistojen palvelujen siirtyminen kunnille vuoden 2024 aikana on tärkeä osa työtämme.

  Osallistumme saavutettavien digitaalisten palveluiden eteen tehtävään työhön asiantuntijajärjestönä seuraamalla, jakamalla tietoa, opastamalla ja tiedottamalla puutteista. Teemme yhteistyötä vaalikoneiden laatijoiden kanssa. Vaalikoneiden saavutettavuudessa otamme huomioon sekä näkövammaiset ehdokkaat että äänestäjät.

  Yhdessä alueyhdistysten kanssa kannustamme näkövammaisia osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan kotipaikkakunnillaan. Kohdennamme vaikuttamistyötämme hyvinvointialueille, kuntiin ja eri alojen palvelutuottajiin.

  Hankimme uutta tietoa näkövammaisuuden syistä, kehitysnäkymistä ja näkövammaisten sosiaalisesta asemasta.

  Uusin silmin -vuositeemamme mukaisesti painotamme työssämme erityisesti vasta näkövammautuneiden palveluita.

  Tuemme heitä tunnistamaan mahdollisuutensa työelämässä ja opiskelussa. Varmistamme monipuolisten palveluidemme, tapahtumiemme ja monikanavaisen viestintämme avulla, että he tuntevat tarvitsemansa työllisyys-, vammais- ja kuntoutuspalvelut, hakevat niitä ja ohjautuvat niihin oikea-aikaisesti.

  Omaehtoisen elämän mahdollisuuksia edistämme myös varmistamalla laadukkaan pistekirjoitustuotannon saatavuuden ja painottamalla liiton äänituotantoa.

  Osallistumme aktiivisesti kansainväliseen toimintaan. Toimintavuonna mm. isännöimme helmikuussa Helsingissä Euroopan sokeiden unionin hallituksen kokousta ja tuemme Ukrainan näkövammaisyhteisön jälleenrakentamistyötä. Järjestämme myös pohjoismaisen nuorisoleirin.


  3 Toimivaa yhteistyötä näkövammaisyhteisössä ja verkostoissa

  Edistämme yhteisiä tavoitteitamme sekä valtakunnallisten että alueellisten näkövammaisyhdistysten kanssa tekemällä aktiivista yhteistyötä. Tuemme jäsenyhdistystemme toiminnan kehittymistä, jotta yhteistyö näkövammaisyhteisössä on toimivaa ja yhdistykset viestivät ja vaikuttavat asiantuntevasti.

  Vahvistamme keskustelukulttuuria näkövammaisyhteisössä, Näkövammaisten liitossa työpaikkana ja näkövammaisten omilla keskustelukanavilla. Niitä ylläpidämme, jotta yhteisön jäsenillä on mahdollisuus matalan kynnyksen vertaistukeen ja tiedon jakamiseen verkossa.

  Jäsenhankinnassa hyödynnämme Uusin silmin -teemaamme. Kutsumme jäseniksi vastanäkövammautuneita ihmisiä ja kerromme yhdistystoiminnan, vertaistuen ja yhteisöllisyyden voimasta.

  Vakiinnutamme yhdistystoimintaan uusia viestintäkanavia ja painotamme yhdistysten palvelutarjonnan kehittämistä jäsenhankinnan tueksi.

  Järjestämme Kesäpäivät vahvistamaan näkövammaisyhteisön ja näkövammaisten ihmisten yhteisöllisyyttä ja hyvää henkeä.


  4 Laadukasta ja asiantuntevaa palvelua

  Näkövammaisten liikkumisen ja asioimisen mahdollisuuksia parannamme tarjoamalla mm. kuntoutus- ja apuvälinepalveluita. Teemme yhteistyötä esimerkiksi liikenne- ja rakentamishankkeiden kanssa. Tuomme esiin näkövammaisten turvallisen liikkumisen kannalta keskeisiä asioita. Korostamme valkoisen kepin ja opaskoiran merkitystä liikkumisen apuvälineenä ja kannustamme niiden käyttöön.  

  Koulutamme työterveyshuoltoja, oppilaitoksia, työllisyyspalveluita ja vammaispalveluita. Järjestämme sidosryhmille verkostotapaamisia ja seminaareja.

  Jäsenyhdistyksiä ohjaamme toiminnan seurannassa ja arvioinnissa sekä jäsenpalveluiden ja hallinnon itsearvioinnissa.

  Näkövammaisille nuorille järjestämme kolme viikonlopputapahtumaa ja kesäleirin.

  Selvitämme etäkuntoutuksen toteuttamiseen soveltuvan alustan käyttöönottomahdollisuudet.

  Lisäämme markkinointia näkövammaisten omissa kanavissa. Markkinoimme palvelujamme enenevässä määrin myös sähköisissä kanavissa, sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuillamme, jonne kuvaamme myös palveluiden sisältöä nykyistä kattavammin.


  5 Taloutemme on vakaata, vastuullista ja ennakoivaa

  Varainhankinnan painopisteitä ovat digitaalisten lahjoitusmahdollisuuksien sekä säännöllisen lahjoittamisen ja lahjoittajasuhteiden rakentaminen.

  Uudistamme varainhankinnan prosesseja, yhteistyötä ja raportointia niin liiton sisällä kuin jäsenyhdistysten kanssa ja teemme entistä selkeämpää vaikuttavuusviestintää.

  Kehitämme Iiris-keskuksen tilojen vuokraamista ulkopuolisille.


  6 Toimintamme perustana hyvinvoiva, osaava, arvostettu ja riittävä henkilöstö

  Arvostamme henkilöstöä ja tuemme koulutusmyönteistä ilmapiiriä.

  Sisäisesti uudistumme kehittämällä työympäristöämme, yhteistyön pelisääntöjä ja yhteisöllisyyttä.


  Tärkeimmät tapahtumat 2023

  Tammikuu

  • 4.1. maailman pistekirjoituspäivä
  • 28.1. Näkövammaisten liitto 95 vuotta

  Helmikuu

  • 10.–12.2. Euroopan sokeain unionin (EBU) hallituksen kokous Helsingissä
  • 9.2. hallituksen etäkokous 

  Maaliskuu

  • 14.3. Järjestöpäivät etänä klo 9–12
  • 29.3. Hallituksen kokous Iiriksessä

  Huhtikuu

  • 26.4. kansainvälinen opaskoirapäivä

  Toukokuu

  • 11.5. Hallituksen kokous Iiriksessä
  • 12.–13.5. Valtuustoseminaari ja valtuuston kokous Iiriksessä
  • 18.5. Kansainvälinen saavutettavuus- ja esteettömyyspäivä

  Kesäkuu

  • 9.–11.6. Kesäpäivät Jyväskylässä

  Heinäkuu

  • 3.–9.7. Näkövammaisten nuorten pohjoismainen leiri Tampereella

  Elokuu

  • 17.8. hallituksen etäkokous 

  Syyskuu

  • 20.–21.9. Hallituksen kokous Iiriksessä

  Lokakuu

  • 3.10. Järjestöpäivät etänä klo 12–15
  • 12.10. Maailman näköpäivä
  • 15.10. Valkoisen kepin päivä

  Marraskuu

  • 9.–11.11. Apuvälinemessut Tampereella
  • 12.–19.11. Sokeiden viikko
  • 16.11. Hallituksen kokous Iiriksessä
  • 17.–18.11. Valtuustoseminaari ja valtuuston kokous Iiriksessä
  • 28.11. Tekojen tiistai

  Joulukuu

  • 3.12. Kansainvälinen vammaisten päivä
  • 12.12. Hallituksen etäkokous