Siirry pääsisältöön

Nä­kö­vam­mais­ten liiton strategia

Strategia ohjaa toimintamme suunnittelua. Visionamme on saavutettava ja syrjimätön Suomi, jossa näkövammaisten ihmisoikeudet ja yhdenvertaiset mahdollisuudet toteutuvat. Uusi strategiakausi alkoi vuoden 2022 alusta.
Kolme hymyilevää ihmistä istuu kesäisellä kalliolla mustan opaskoiran kanssa.

Tällä sivulla

Toiminta-ajatus

Näkövammaisten liitto on näkövammaistyötä tekevien yhdistysten yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on toimia näkövammaisten ihmisten etu-, yhteistyö- ja palvelujärjestönä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on toimintamme perusta. Edistämme näkövammaisten oikeuksia ja ehkäisemme syrjintää. Parannamme yhdenvertaisen elämisen edellytyksiä ja sujuvaa arkea sekä mahdollisuuksia elää omaehtoista ja arvokasta elämää. Kohderyhminämme ovat sokeat, heikkonäköiset ja kuulonäkövammaiset.


Visio

Saavutettava ja syrjimätön Suomi, jossa näkövammaisten ihmisoikeudet ja yhdenvertaiset mahdollisuudet toteutuvat. 


Arvot 

Tekemämme työ perustuu arvoille, joita ovat luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, osallisuus ja osallistuminen, turvallisuus sekä uudistuminen.

Luotettavuus

Toimintamme on luotettavaa, avointa ja läpinäkyvää. Haluamme, että kuka tahansa liiton ja sen jäsenyhdistysten puoleen kääntyvä saa nopeasti asiantuntevaa tukea ja palvelua. Hyödynnämme palautteita, mielipiteitä ja osaamista toimintamme kehittämisessä. Uskallamme nostaa vaikeatkin asiat keskusteluun. Edistämme avointa toimintakulttuuria, jossa kunnioitamme toistemme mielipiteitä.   

Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus

Noudatamme toiminnassamme YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen periaatteita edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille ihmisille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Asetumme aina heikommassa asemassa olevien puolelle. Arvostamme ja kunnioitamme jokaista ihmistä.   

Osallisuus ja osallistuminen

Mahdollistamme näkövammaisille yhdenvertaiset ja tarpeidensa mukaiset keinot ja tavat osallistua yhteiskunnan ja lähiyhteisönsä toimintaan ja palvelujen kehittämiseen.  

Turvallisuus

Vaikutamme siihen, että näkövammaiset voivat elää itsenäisesti tuntematta fyysisistä, psyykkisistä tai sosiaalisista syistä aiheutuvaa pelkoa ja turvattomuuden tunnetta. 

Uudistuminen

Jatkuva toiminnan ja palvelujen sekä osaamisen kehittäminen on välttämätöntä muuttuvassa toimintaympäristössä. Uudistamme toimintatapojamme ja vahvistamme osaamistamme.


Strategiset tavoitteet

Näkökulma: ETUJÄRJESTÖ

Tavoitteet

 1. Näkövammaiset elävät sujuvaa arkea, jota tukevat saavutettavat ja yhdenvertaiset palvelut sekä tiedonsaanti. 
 2. Kaikilla näkövammaisilla on mahdollisuus saada tarvitsemansa tukipalvelut, kuten liikkumistaidon ohjausta ja liikkumisen tukea, henkilökohtaista apua, kuntoutusta ja sopivat apuvälineet. 
 3. Digitaaliset palvelut ovat saavutettavia. 
 4. Näkövammaisilla on yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet yhteiskunnalliseen toimintaan. 
 5. Olemme vahva näkövammaisten oikeuksien ja etujen ajaja ja vaikuttaja yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

Toimenpiteet

 • Vaikutamme aktiivisesti sote-uudistukseen, uusien hyvinvointialueiden käynnistymiseen, digitalisaatioon sekä saavutettavuuskysymyksiin. Teemme vahvaa lainsäädäntöä koskevaa vaikuttamistyötä ja valvomme toimeenpanoa saavutettavien ja esteettömien palvelujen toteutumiseksi sekä näkövammaisten yhdenvertaisen ja samanaikaisen tiedonsaannin varmistamiseksi. Vaikutamme päätöksentekoon ja näkövammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseen alueellisella, valtakunnallisella, pohjoismaisella, eurooppalaisella ja globaalilla tasolla yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
 • Aktivoimme yhä useampia näkövammaisia osallistumaan ja vaikuttamaan itseään ja yhteiskuntaa koskevaan päätöksentekoon ja vaikutamme siihen, että osallisuutta rajoittavia tiedonsaannin esteitä puretaan. Vaikutamme ja kannustamme siihen, että yhdistyksillä on edustukset alueellisissa järjestöjen neuvottelukunnissa ja vammaisneuvostoissa. Tuemme jäsenyhdistyksiä niiden alueellisessa ja paikallisessa edunvalvontatyössä.
 • Vaikutamme siihen, että näkövammaisten erityistarpeet huomioidaan heidän elämänkulkuunsa liittyvissä asioissa, sekä siihen, että tarpeeton riippuvuus muista ihmisistä ja vammaisten erityispalveluista vähenee. 
 • Lisäämme näkövammaisten tietoisuutta muun muassa työelämää ja opiskelua koskevista oikeuksista ja mahdollisuuksista. 
 • Teemme yhteistyötä viranomaisten sekä julkisten ja yksityisten palvelutuottajien kanssa kehitettäessä saavutettavia digitaalisia palveluja.
 • Takaamme jäsenistölle oikeuksienvalvonnan työntekijöiden alueelliset palvelut.

Näkökulma: YHTEISTYÖJÄRJESTÖ

Tavoitteet

 1. Näkövammaisyhteisö toimii vaikuttavasti ja yhteistyökykyisesti. 
 2. Liiton ja jäsenyhdistysten yhteistyö on sujuvaa. 
 3. Liitto ja jäsenyhdistykset ovat uudistumiskykyisiä.

Toimenpiteet

 • Luomme liiton ja jäsenyhdistysten välille selkeän yhteistyömallin, jossa määritetään näiden tehtävät, vastuut, roolit ja työnjako. 
 • Kehitämme liiton, jäsenyhdistysten ja näkövammaisten keskinäistä keskustelukulttuuria sekä tiedonkulkua ja viestintää paikallisesti ja valtakunnallisesti hyödyntämällä nykyaikaisia ja digitaalisia välineitä ja kanavia. 
 • Uudistamme liiton ja yhdistysten toimintatapoja uusien jäsenten sekä erityisesti lasten ja nuorten mukaan saamiseksi yhdistysten toimintaan. 
 • Teemme yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa yhdistysten toiminnan kehittämiseksi.

Näkökulma: PALVELUJÄRJESTÖ

Tavoitteet

 1. Laadukkaat palvelumme tukevat näkövammaisten sujuvaa arkea. 
 2. Näkövammaisille tarjoamamme palvelupaketit ovat asiantuntevia ja yksilöllisiä.

Toimenpiteet

 • Tuotamme itse tai organisoimme yhdessä muiden toimijoiden kanssa näkövammaisten tarpeisiin perustuvia, asiantuntevia, oikea-aikaisia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä palveluja. 
 • Kehitämme tiedolla johtamista ja tiedonkeruun järjestelmiä, joiden avulla tunnistamme näkövammaisten yksilölliset ja yhteisölliset tarpeet ja asiakaskokemukset muuttuvassa toimintaympäristössä.
 • Kehitämme liiton ja yhdistysten itsearvioinnin menetelmiä palvelujen kehittämisen pohjaksi. 
 • Neuvomme ja koulutamme palveluiden tuottajia ja kehittäjiä näkövammaiskysymyksissä.

Näkökulma: TALOUS

Tavoite: Taloutemme on vakaata, vastuullista ja ennakoivaa. 

Toimenpiteet

 • Teemme varainhankintaa liiton varainhankintastrategian mukaisesti.
 • Selvitämme 
  • miten varaudumme oman rahoituksen kasvattamiseen ja julkisten avustusten vähenemiseen
  • miten sijoitusstrategiaa uudistetaan parempien tuottojen saamiseksi
  • miten liiton varainhankinnan tuottoja jaetaan jäsenyhdistyksille.
 • Haemme nykyistä aktiivisemmin perustehtävään liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä projektirahoituksia.

Näkökulma: HENKILÖSTÖ

Tavoitteet

 1. Toimintamme perustana on hyvinvoiva, osaava, arvostettu ja riittävä henkilöstö. 
 2. Olemme henkilöstöä arvostava ja koulutusmyönteinen työpaikka. 
 3. Toimimme reilulla, sitoutuneella ja oikeudenmukaisella työotteella.

Toimenpiteet

 • Kartoitamme henkilöstön osaamista ja kehitämme yksilöllistä osaamista tältä pohjalta.
 • Kirkastamme työyhteisön pelisäännöt ja vahvistamme työyhteisön yhteisöllisyyttä.
 • Lisäämme organisaatiomme uudistumiskykyä ja ketteryyttä.