Siirry pääsisältöön

Nä­kö­vam­mais­museon tie­to­suo­ja­se­los­te

Tällä sivulla

1. Rekisterinpitäjä

Näkövammaisten liitto ry

Y-tunnus: 0202748-5

postiosoite: PL 30, 00030 IIRIS

käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kari Huuskonen

museoamanuenssi

puh. (09) 39604676

kari.huuskonen@nkl.fi

3. Tietosuojavastaava

Elina Ketonen

tietosuoja@nkl.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Näkövammaisten liiton museo (Näkövammaismuseo) huolehtii näkövammaisyhteisöä koskevan historian ja kulttuuriperinnön tallettamisesta, tutkimisesta ja näytteillä pitämisestä. Vastaanottamamme ja säilyttämämme kokoelmat ja aineistot ovat syntyneet yli sadan vuoden aikana mm. sokeainopetuksen, näkövammaisten ammattiperinteiden ja järjestölähtöisen näkövammaistyön tuloksena. Historia- ja kulttuuriperintöaineistot (esim. valokuvat, asiakirja-aineistot ja puhe-, ääni- ja videotallenteet) sisältävät myös henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yleisen edun mukainen arkistointitarkoitus, josta säädetään yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohdassa ja tietosuojalain (2018/1050) 4 §:n 4 kohdassa. Toisena oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus (nykykulttuurin tallentaminen ja tutkimus).

5. Rekisterin tietosisältö

Näkövammaismuseo ei ylläpidä asiakasrekisteriä eikä lähetä arkistopalveluidensa käyttäjille uutiskirjeitä tms. Museoon arkistoidut historia- ja kulttuuriperintöaineistot sisältävät kuitenkin yksilöitäviä henkilötietoja ihmisistä. Osa tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistosta sisältää myös arkaluonteisia henkilötietoja ja erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja (esim. jäsenyydet yhdistyksissä, terveystietoja, seksuaalinen suuntautuminen). Näitä tietoja käsittelemme yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan alakohdan ja tietosuojalain 6 §:n 1 momentin 8 kohdan perusteella.

Tietosuojamääräyksiä sovelletaan vain elävien henkilötietoihin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Historia- ja kulttuuriperintöaineistomme muodostavat sekä analogisen arkiston että digitaalisen arkiston Näkövammaisten liiton palvelimilla (r-asema) ja tietojärjestelmän osana. Aineistot on saatu ja vastaanotetaan paitsi suostumuksella myös julkisista luotettavista tietolähteistä. Aineistojen digitoinnissa ja digitoitujen aineistojen käyttöönotossa otetaan aina huomioon voimassa oleva lainsäädäntö.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirtäminen

Näkövammaismuseo luovuttaa tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistojen tietoja arkistomme asiakkaille eli tutkijoille lain sallimissa puitteissa tieteellistä ja historiallista tutkimusta varten. Aineistoja tilatessaan asiakas/tutkija sitoutuu noudattamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä, arkiston käyttösääntöjä ja ohjeita sekä olemaan halventamatta rekisteröityjä.

Tietoja voidaan luovuttaa myös tilanteissa, joissa vastaanottajalla on tietosuojalainsäädännön mukainen käsittelyperuste.

Aineistoihin tai niiden kuvailutietoihin liittyviä henkilötietoja voidaan asettaa yleisesti käytettäväksi tietoverkon välityksellä tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Näkövammaismuseo ei siirrä eikä luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

9. Henkilötietojen säilyttämisaika

Näkövammaismuseoon luovutetut ja sen säilyttämät aineistot ovat osa näkövammaisyhteisön historiaa ja kulttuuriperintöä. Siksi säilytämme tietoja pääsääntöisesti pysyvästi. Säilytys tapahtuu yleisen edun mukaisessa arkistointi tarkoituksessa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tutkimus- ja kulttuuriaineistoihin liittyvistä henkilötietojen käsittelystä tai pääsystä itseä koskeviin tietoihin, tietojen oikaisemisesta, poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta, voi tarvittaessa olla yhteydessä Näkövammaismuseon amanuenssiin tai tietosuoja-asioiden yhteyshenkilöön. Kaikki yhteydenotot käsitellään tapauskohtaisesti. Ilmoitamme toimenpiteistä kuukauden kuluessa. Vastauksessa ilmoitetaan ratkaisun perustelut. Pyynnön esittämisen yhteydessä on todistettava henkilöllisyys.

Näkövammaismuseoon luovutettujen ja talletettujen aineistojen ja tietojen tarkoitus on palvella arkistointitarkoituksessa kulttuuriperintöarvojen säilymistä ja tutkimuksen tarpeita. Näissä tapauksissa on tärkeää, että aineistojen sisältämä tieto on eheää ja luotettavaa. Näkövammaismuseo ei tästä syystä tee muutoksia aineistoihin tai poista tietoja aineistoista, jotka sille on luovutettu. Tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistojen autenttisuus, luotettavuus, todistusvoimaisuus ja historiallinen arvo vaarantuisivat vakavasti, jos tietoja ryhdyttäisiin muokkaamaan tai poistamaan. Tietosuoja-asetus ja -laki sallivat poikkeamisen asetuksen 15–21 artikloissa määritellyistä rekisteröidyn oikeuksista käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle. Ks. tietosuojavaltuutetun verkkosivut: tietosuoja.fi.

11. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.