Siirry pääsisältöön

Lapsen kou­lun­käyn­ti

Näkövammainen lapsi saa koulupolkunsa varrelle monenlaista tukea.
Kädet lukevat pistekirjoituslehteä.

Tällä sivulla

Oppilaitokset

Lähtökohtana on, että näkövammaisen oppilaan opetus ja riittävät tukitoimet järjestetään lähikoulussa ja luontaisessa opetusryhmässä. Suurin osa näkövammaisista oppilaista käykin koulua kotikunnassaan. Myös muita vaihtoehtoja tulee miettiä, jos se on oppilaan edun mukaista.

Suomessa on kaksi näkövammaisten koulua: Valteri-koulu Onerva Jyväskylässä- Ulkoinen linkki ja ruotsinkielinen Valteri-koulu Skilla Helsingissä- Ulkoinen linkki.


Pidennetty oppivelvollisuus

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, oppivelvollisuus alkaa vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Tällainen päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta on tehty monille näkövammaisille oppilaille, ja se tehdään yleensä ennen esiopetuksen alkua.

Kun pidennetyssä oppivelvollisuudessa oleva oppilas opiskelee yleisopetuksen luokassa, luokkakoko saa olla enintään 20 oppilasta.


Esiopetus

Jos lapsi on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, esiopetus voidaan järjestää kolmella eri tavalla:

 1. Lapsi voi osallistua 5-vuotiaana varhennettuun esiopetukseen. Oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana esiopetuksesta, ja lapsi siirtyy peruskoulun 1. luokalle 7-vuotiaana.
 2. Lapsi aloittaa koulunkäynnin 6-vuotiaana. Ensimmäinen vuosi on oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvaa esiopetusta, jonka jälkeen lapsi siirtyy peruskoulun 1. luokalle.
 3. Lapsen perusopetuksen aloittamista lykätään siten, että hän aloittaa perusopetuksen 1. luokan 8-vuotiaana. Tätä ennen hän osallistuu kaksi vuotta esiopetukseen.

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Perusopetuslaissa oppilaalle annettava tuki on jaettu kolmeen portaaseen.

Yleinen tuki

Yleinen tuki tarkoittaa kodin ja koulun yhteistyötä, opiskelun ohjausta, tukiopetusta, oppimissuunnitelman käyttöä, oppilashuoltoa ja koulun kerhotoimintaa. Sen tavoitteena on ehkäistä ja poistaa oppimisen esteitä sekä vähentää tarvetta erityiseen tukeen.

Tehostettu tuki

Tavoitteena on tukea oppimista ja kasvua sekä ehkäistä oppimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kehitykseen liittyviä ongelmia sekä syrjäytymistä. Tehostettu tuki on tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, oppilashuollon palveluja ja erilaisia pedagogisia ratkaisuja. Tuen toteuttamista varten opetuksen järjestäjän tulee vahvistaa oppilaalle oppimissuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa, ja sen tulee perustua mahdollisimman pitkälle opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteiseen suunnitteluun.

Erityinen tuki

Tekstin lähteenä Opetushallitus- Ulkoinen linkki.

Erityistä tukea järjestetään, ellei tehostetulla tuella voida tukea oppilasta riittävästi.

Erityistä tukea voidaan järjestää myös ilman tehostetun tuen vaihetta, jos oppilaan vamman, sairauden, kehityksen viivästymän, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn perusteella on selvää, että oppilas tarvitsee erityistä tukea. Tällöin  erityisen tuen päätös voidaan tehdä ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista jo ennen esi- ja perusopetuksen alkamista tai niiden aikana. Tällöinkin erityisen tuen päätös tulee tarkistaa ainakin 2. luokan jälkeen ja ennen 7. luokkaa. Muutoin erityisen tuen päätöstä on arvioitava ja tarkistettava tarpeen mukaan.

Jos näkövammaisella oppilaalla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta, hänelle tehdään myös päätös erityisestä tuesta. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös oppilaalle, joka ei ole pidennetyssä oppivelvollisuudessa.

Näkövammaisten oppilaiden tuen tarpeet vaihtelevat. Tämän vuoksi jokaisen tuen tarve ja aste on tarkasteltava yksilöllisesti.

Erityisen tuen muotoja ovat erityisopetus sekä esi- ja perusopetuksessa käytettävät opetukselliset ja oppilashuollolliset tukitoimet.

Erityinen tuki järjestetään pääsääntöisesti muun opetuksen yhteydessä, mutta se voidaan järjestää myös erityisluokassa tai -koulussa.

Erityisen tuen päätös

Erityisen tuen päätös annetaan kirjallisena.

Erityisen tuen päätöksessä päätetään, annetaanko oppilaalle opetusta yleisopetuksen vai kokonaan tai osittain erityisopetuksen ryhmässä. Lisäksi siinä päätetään oppilaan tarvitsemista riittävistä tulkitsemis- ja avustajapalveluista sekä muusta opetuksen ja oppimisen kannalta oleellisesta tuesta. Myös mahdollinen oppiaineiden yksilöllistäminen on päätettävä erityisen tuen päätöksessä.

Erityisen tuen päätöksessä päätetään useista oppilaan oikeusturvan tai resurssien käytön kannalta keskeisistä asioista. Oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan opetusta hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti.

Oppilas ei voi olla erityisessä tuessa vain jossakin oppiaineessa, vaan hän on erityisen tuen oppilas kaikissa oppiaineissa.

Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa lakisääteisesti toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä (PoL 17 §2 mom.). Päätös tulee tarkistaa myös aina, kun oppilaan tuen tarve muuttuu sellaisissa asioissa, joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Erityisen tuen tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys.

Jos hakija ei ole tyytyväinen erityisen tuen päätökseen, voi siihen hakea muutosta.

Pedagoginen selvitys

Pedagoginen selvitys laaditaan aina, kun tehdään erityisen tuen päätös tai kun tarkistetaan tai lopetetaan erityisen tuen antaminen. Päätöksentekoprosessissa kuullaan huoltajia.

Pedagogisesta selvityksestä on käytävä ilmi perustelut niihin asioihin, joista erityisen tuen päätöksessä päätetään. Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.

Opetuksen järjestäjän päättämä toimielin, viranhaltija tai työntekijä:

 • hankkii oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta kirjallisen selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä
 • hankkii oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehdyn kirjallisen selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tai erityisestä tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta
 • tekee näiden perusteella arvio erityisen tuen tarpeesta.

Pedagoginen selvitys koostuu näistä edellämainituista toimista.

Tarvittaessa pedagogista selvitystä täydennetään psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä.

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten (POL 17 §4 mom.).

Huoltajan ja oppilaan kuuleminen

Kuulemista tarvitaan silloin, kun ollaan tekemässä erityisen tuen päätöstä, sillä on hallintolain mukainen päätös. Opetuksen järjestäjän on aina kuultava lasta/oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä. Lisäksi opetuksen järjestäjän on tehtävä lapsesta/oppilaasta pedagoginen selvitys (poikkeus POL 17 § 4 mom.)

Tiedoksiannon kuulemistilaisuudesta voi lähettää tavallisella kirjeellä. Selkeintä on, että kutsu kuulemiseen esitetään tavalla, joka on todennettavissa jälkeenpäin. Huoltajalle on ilmoitettava kuulemisen tarkoitus (esimerkiksi keskustelu erityisen tuen päätöksen tekemisestä tai tarkistamisesta) ja siihen varattu määräaika sekä toimitettava kuulemisen kohteena olevat asiakirjat alkuperäisinä tai jäljennöksinä taikka varattava muutoin tilaisuus tutustua niihin.

Kuulemisen tarkoituksena on antaa huoltajille mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä tehtävästä ratkaisusta sekä selvittää, mitä suunnitteilla oleva päätös käytännössä tarkoittaa.

Opetuksen järjestäjän on koetettava löytää yhteisymmärrys oppilaan ja huoltajan kanssa mutta myös oikeus ja velvollisuus tehdä päätös oppilaan edun mukaisesti, vaikka vastoin huoltajan tahtoa.

Kuulemisesta voidaan tehdä erillinen muistio. Pedagogiseen selvitykseen kirjataan kuulemisen päiväys ja ketä on kuultu.

Huoltajan kuulemista edellyttävät päätökset perusopetuslaissa:

 • Perusopetuslain 42 §:n mukaiset valituskelpoiset päätökset
 • Erikseen säädetty kuulemisesta perusopetuslaissa:
  • erityisen tuen päätökset PoL 17 §3
  • erityiset opetusjärjestelyt PoL 18 §2 jos huoltaja ei ole tehnyt esitystä
  • oppilaan jättäminen vuosiluokalle yleisen koulumenestyksen vuoksi PoL 22 §3, jos huoltaja ei ole tehnyt esitystä
  • kurinpitorangaistukset PoL 36a §1.

Kysy lisää erityisestä tuesta

Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijat neuvovat oppimisen tukeen liittyvissä kysymyksissä.

Myös Valteri-koulun oppimisen tuen neuvontapalvelu tarjoaa ohjausta oppimisen tukeen liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on matalan kynnyksen tukimuoto varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisille sekä huoltajille. Oppimisen tuen neuvonnassa asiakkaita palvelee oppimisen tuen neuvonnan botti- Ulkoinen linkki (sivun oikea alalaita), jonka avulla voit saada vastauksen oppimisen tukeen liittyvään kysymykseesi.

Mikäli et löydä botin avulla vastausta, botti ohjaa sinut soittamaan Valteri-koulun oppimisen tuen neuvonnan puhelinpalveluun tai täyttämään yhteydenottolomakkeen. Puhelinpalvelun sihteerit vastaanottavat puheluita pääsääntöisesti perusopetuksen lukuvuoden aikana ti–to klo 10–14. Valterin asiantuntijat vastaavat soittopyyntöihin mahdollisimman pian virka-ajan ja perusopetuksen lukuvuoden puitteissa. Palvelusta ei vastata kirjallisesti. Oppimisen tuen neuvontaan ei voi lähettää tekstiviestejä eikä sähköpostia.


Tukitoimet

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterilla- Ulkoinen linkki on lakisääteinen velvollisuus tukea integroidusti opiskelevia näkövammaisia oppilaita. Se tarjoaa opettajien ja avustajien koulutusta, tilapäisen opetuksen jaksoja, alueellista ohjaustoimintaa ja oppimateriaalipalveluja. Tutustu Valterin palveluihin näkövammaisille oppilaille- Ulkoinen linkki.

Celia-kirjaston Celianetistä- Ulkoinen linkki voit tilata äänitteenä tai muussa näkövammaiselle oppilaalle saavutettavassa muodossa peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen oppikirjoja.


Ko­ke­mus­päi­vä nä­kö­vam­mai­suu­des­ta kouluille

Erilainen kou­lu­päi­vä on näkövammaisten nuorten kehittämä materiaalipaketti, joka tarjoaa tietoa näkövammaisuudesta ja auttaa käsittelemään erilaisuuden kohtaamista koululuokassa.