Siirry pääsisältöön

Oi­keuk­sien­val­von­tayk­si­kön kesäaika

Oikeuksienvalvonta tiedottaa 5/2023
Kaksi henkilöä istuu penkillä, molemmilla valkoiset kepit.

Tässä tiedotteessa kerromme oikeuksienvalvontayksikön kesäloma-ajasta ja sen vaikutuksista asiakastyöhön. Pääsääntöisesti Näkövammaisten liitossa on voimassa käytäntö, jonka mukaan heinäkuun ajan useimmat toiminnot on suljettu. Noudatamme yksikössämme tätä samaa linjausta. Kesälomakautemme on porrastettu siten, että aina joku yksiköstämme on paikalla, pois lukien edellä mainittu heinäkuu.

Mikäli sinulle tulee akuuttia asiakasasiaa kesän aikana, ja oman alueesi työntekijä on lomalla, voit soittaa palvelevaan puhelimeemme Näkökulmaan p. 09 3960 5050 arkisin, kello 10:00–14:00 välisenä aikana. Näkökulmassa sinua palvelevat alueelliset oikeuksienvalvonnan asiantuntijamme, jotka osaavat neuvoa ja ohjata eteenpäin. Näkökulma on suljettu heinäkuun ajan. Voit myös soittaa Näkövammaisten liiton puhelinvaihteeseen  09 396 041. Vaihteessa sinut ohjataan kulloinkin töissä olevan alueellisen työntekijän numeroon.

Akuutteja asioita, joita kesäaikana voi eteen tulla, ovat erityisesti muutoksenhaut. Muutoksenhaun kohteena ovat yleensä hyvinvointialueen viranomaisen lopulliset päätökset.

Muutoksenhakuaika

Toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin haetaan ensi vaiheessa muutosta oikaisuvaatimuksella joko asian osaiselta jaostolta/lautakunnalta tai hyvinvointialueen määrittelemältä viranhaltijalta. Tämä tieto löytyy päätöksessä olevasta oikaisuvaatimusohjeesta. Lautakuntien päätöksiin muutosta haetaan hallinto-oikeudesta. On tärkeää muistaa valitusprosessien aikarajat.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Vaatimus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Postittaminen viimeisenä päivänä ei enää sisälly valitusajan puitteisiin.

Valitusaika (ts. oikaisuvaatimuksen aika) lasketaan siten, että asianosaisen - eli muutoksenhakijan - katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedonantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä tiedon lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai arkipyhä, saa valituksen tehdä ensimmäisenä päivänä sen jälkeen.

Mikäli saat loma-aikaan päätöksen, johon haluat hakea muutosta, etkä tavoita ketään oikeuksienvalvojistamme, toimi seuraavasti:

Ilmoita tyytymättömyytesi päätökseen edellä mainittuun määräpäivään mennessä valitusohjeessa mainittuun osoitteeseen. Ilmoita myös, että täydennät oikaisuvaatimusta tiettyyn päivään mennessä. Tämän päivän voit määritellä yhdessä toisen alueen työntekijän kanssa, tai esimerkiksi kuukauden päähän työntekijäsi loman päättymisestä. Muista myös ilmoittaa asiasta oman alueesi työntekijälle, kun hän palaa lomaltaan.

Lain mukaan valittajalle tulee varata tilaisuus täydentää tekemäänsä valitusta. Tätä kutsutaan täydennysmenettelyksi. Jos valitus on puutteellinen, valittajalle on siis varattava tilaisuus täydentää sitä, jollei täydentäminen ole asian käsittelyn kannalta tarpeetonta. Olennaisinta on, että asiaan on ilmaistu tyytymättömyys määräpäivään mennessä ja näin se pysyy avoimena.

Kiireettömät asiat

Mikäli asiasi ei ole kiireellinen, pyydämme sinua odottamaan oman alueesi työntekijän lomalta palaamista. Tällaisia asioita voivat olla mm. hakemukset oman hyvinvointialueen vammaispalveluihin tai Kelalle. Yleensä nämä asiat etenevät hitaasti myös viranomaisten taholla loma-aikana.

Lomailemme porrastetusti, joten mahdollisuus siihen, ettei yksikään alueellinen oikeuksienvalvonnan asiantuntijamme ole kesäaikana tavoitettavissa on hyvin pieni. Hakemusasioissa paras asiantuntija on kuitenkin oman alueesi työntekijä, joka on myös mahdollista jatkoprosessia ajatellen paras henkilö asiaasi hoitamaan.

Hyvää ja vähähuolista kesää, toivottaa oikeuksienvalvontayksikkö