Siirry pääsisältöön

Liik­ku­mi­ses­tei­sen py­sä­köin­ti­tun­nus

OIkeuksienvalvonta tiedottaa 5/2022

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus on aina henkilökohtainen, eli se myönnetään vammaiselle henkilölle. Tunnusta voi käyttää siinä autossa, jolla asianomainen liikkuu, kun on tarvetta pysäköidä merkitylle paikalle.

Päätöksen siitä, täyttyvätkö myöntämisen edellytykset, tekee lääkäri. Jos henkilöllä on pysyvä haitta, pysäköintitunnus myönnetään 10 vuodeksi. Muussa tapauksessa tunnus myönnetään lääkärin lausunnossaan erikseen ilmoittamaksi ajaksi. Se myönnetään kuljetettavalle henkilölle, ei kuljettajalle. Tunnusta voidaan käyttää siinä ajoneuvossa, jossa luvanhaltija on itse kuljetettavana. Pysäköintitunnus kelpaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Pysäköintitunnuksen myöntämisen edellytykset:

 • Jos vammaisuus aiheutuu heikentyneestä näöstä, näöntarkkuuden on oltava paremmassa silmässä enintään 0.1 tai näkökyvyn kokonaisuudessaan arvioiden vähintään haittaluokan 17 mukainen.
 • Sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta estää henkilöä itsenäisesti kävelemästä ja kuuluu vähintään haittaluokkaan 11 (ks. työtapaturma- ja ammattitautilaki 84 §).
 • Kuljetettavalla tulee olla säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve, eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman toisen henkilön apua.

Yleisen pysäköinnin säännöt

Pysäköimistä koskevat säännöt ovat selkeämpiä yleisillä kuin yksityisillä alueilla. Yksityisillä alueilla käytäntö on kirjava.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella saa ajoneuvon pysäköidä yleisillä alueilla liikennemerkillä osoitetusta kiellosta tai rajoituksesta huolimatta:

 • pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä
 • maksullisille pysäköintipaikoille maksua suorittamatta
 • alueille, joissa pysäköinti on muuten kielletty liikennemerkillä ”Pysäköinti kielletty” tai ”Pysäköintikieltoalue” 
 • rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu
 • pihakaduille sillä varauksella, ettei pysäköinnistä aiheudu huomattavaa haittaa pihakadun liikenteelle eikä muulle käyttämiselle
 • pyöräkadun ajoradalla muuallekin kuin merkitylle pysäköintipaikalle, jos siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa.

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy. Pysäköinti on kiellettyä myös sellaisella alueella tai paikalla, joka on osoitettu liikennemerkillä vain tiettyjen ajoneuvojen pysäköintiin.

Yksityisillä alueilla pysäköinti

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus ei välttämättä oikeuta pysäköimään maksutta ja aikarajoituksetta yksityisillä alueilla. Alueilla on noudatettava alueiden omia pysäköimisen sääntöjä ja liikennemerkkejä. Pysäköinnin maksuttomuus tulee tarkastaa alueen omistajalta.

Yksityisillä pysäköintialueilla, joissa pysäköinnille on asetettu aikaraja, liikkumisesteisen pysäköintitunnus ei yksin riitä. Sen lisäksi pysäköinnin alkamisaika tulee ilmoittaa siten, että se on nähtävissä auton ulkopuolella, esim. parkkikiekolla. Tällaisia yksityisiä alueita ja pysäköintipaikkoja ovat esim. lentokenttien, ostoskeskusten sekä asuintalojen piha- ja pysäköintialueet.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus ei näin ollen oikeuta pysäköimään esimerkiksi kerrostalon pihaan, mikäli asianmukaisia autopaikkoja ei ole erikseen merkitty tai asianomaisella ei ole taloyhtiön erillistä pysäköintilupaa, jos sellainen tarvitaan. Jos alueella oleva parkkipaikka on merkitty varattu -kyltillä jollekin tietylle henkilölle tai ajoneuvolle, ei siihen ole lupa pysäköidä liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella.

Pysäköintivirhemaksut

Suomessa ei tällä hetkellä ole voimassa olevaa lainsäädäntöä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. On kuitenkin olemassa muutamia asiaan vaikuttavia seikkoja, jotka on hyvä muistaa pysäköidessään.

Yksityiset pysäköinninvalvontayritykset voivat määrätä pysäköintivalvontamaksun myös liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen haltijalle, mikäli hän ei ole käyttänyt pysäköintikiekkoa yksityisellä pysäköintialueella. Yksityisen kiinteistön tai alueen omistaja määrittelee alueellaan pysäköintiä koskevan ohjeistuksen. Tämä ohjeistus on voimassa rajatulla alueella ja se määrittelee, miten alueella pysäköidään. Ohjeistus koskee myös pysäköintitunnuksen käyttäjiä. Ohjeistus ja määräykset on ilmaistava selkeästi havaittavalla tavalla, esim. lisäkilpien avulla. Maksuton pysäköinti liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella edellyttää aina kiinteistön omistajan päätöstä, eikä ole itsestäänselvyys.

Mikäli liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen haltija kokee yksityisellä pysäköintialueella saamansa pysäköinnin valvontamaksun aiheettomaksi, asiasta kannattaa:

 • reklamoida ensin yksityiseen pysäköinnin valvontayritykseen
 • ottaa yhteyttä kyseessä olevan yksityisen kiinteistön tai alueen omistajaan, jonka toimeksiannosta pysäköinninvalvontayritykset toimivat
 • tai kysyä neuvoa kunnan kuluttajaoikeusneuvonnasta.

Pelkkä liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen käyttö ei ole riittävä syy reklamointiin, mikäli alueella on kilvin osoitettu pysäköintiin vaikuttavia velvoitteita. Turhien valvontamaksujen välttämiseksi kannattaakin aina pysäköidessään tarkastaa, onko kyseinen pysäköintialue yksityinen vai yleinen.

Lähteet:

Näkövammaisen palveluopas 2022