Siirry pääsisältöön

Lausunto jul­ki­ses­ta työvoima- ja yri­tys­pal­ve­lus­ta

Näkövammaisten liitto on antanut lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta.

Näkövammaisten liitto on 27.5.2022 antanut lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriölle. Koko lausuntomme on luettavissa lausuntopalvelu.fi-sivustolta- Ulkoinen linkki.

Palkkatuki

Näkövammaisten liitto kannattaa sitä, että palkkatuen tarkoitukseen lisättäisiin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sekä 60 vuotta täyttäneiden pitkäaikaistyöttömien työn saannin ja työelämään osallisuuden lisääminen. Pidämme olennaisen tärkeänä myös sitä, että palkkatuella pyritään edistämään vammaisten mahdollisuuksia saada työtä ja pysyä työssä yhdenvertaisesti.

Kannatamme ehdotettua palkkatuetun työn kohderyhmän rajaamista, koska muutokset selkeyttävät palkkatuen myöntämisen ehtoja.

Kannatamme myös ehdotuksia palkkatuen määrän ja keston yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi. Ehdotukset ovat seuraavanlaisia:

  • Tuen määrä olisi työttömyyden kestosta riippumatta 50 % palkkakustannuksista.
  • Tuen kesto 5 tai 10 kuukautta, kuitenkin enintään työsuhteen pituinen.
  • Palkkatuki voitaisiin myöntää uudelleen toiselle työnantajalle heti edellisen palkkatukijakson päätyttyä, jos henkilö kuuluisi edelleen palkkatuen kohderyhmään ja tuen myöntäminen olisi tarkoituksenmukaista.

Kannatamme palkkatuen määräksi 70 % palkkakustannuksista, kun työnantaja palkkaa alentuneesti työkykyisen. Kannatettavaa ei ole se, että työnantajan maksettavaksi kuuluvia palkan sivukuluja ei lasketa mukaan palkkatuella katettaviin kustannuksiin.

Emme kannata sitä, että työnantajan maksettavaksi kuuluvia palkan sivukuluja ei lasketa mukaan palkkatuella katettaviin kustannuksiin. Esimerkiksi esityksen 7 pykälän mukainen 70 %:n palkkatuki on käytännössä noin 57 %, eikä näin ole riittävä kannustin palkkatuen käytön lisäämiseen ja vammaisten lisääntyvään työllistymiseen.

Kannatamme ehdotettua muutosta, jossa tuki myönnettäisiin 10 kuukauden ajaksi sillä perusteella, että vamma tai sairaus vaikeuttaa huomattavasti sopivan työn saamista. Rekrytointikynnys alenee, kun vamman tai pitkäaikaissairauden perusteella myönnettävän palkkatuen myöntämisen edellytyksenä ei ensivaiheessa arvioida, alentaako vamma tai sairaus tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä. Kun palkan sivukulut jäävät pois palkkatuella katettavista kustannuksista, jää euromääräinen korotus tosiasiassa niin pieneksi, että tämän vuoksi rekrytointikynnys ei välttämättä alene eikä palkkatuen käyttö lisäänny.

Esitämme, että palkan sivutulojen osalta alentuneesti työkykyisen palkkatukeen kohdennetaan sama palkkakustannusten kerroinkorotus kuin esityksen 8 pykälän mukaisessa 100 % palkkatuessa.

Kannatamme esityksen 7 pykälän 3. momentin 2. kohdan mukaisten kohtuullisten mukautusten toteuttamista edellytyksenä palkkatuen jatkamiselle 10 kuukauden jakson jälkeen. Yhdenvertaisuuslain 15 pykälässä edellytetään, että työnantajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset vammaisen työntekijän yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Kun tämä on nivottu palkkatuen jatkon saamiseen, on todennäköisempää, että kohtuulliset mukautukset toteutetaan heti työsuhteen alussa. TE-palvelujen tuki ja neuvonta työnantajalle kohtuullisten mukautusten toteutuksessa sekä tiedotus työolosuhteiden järjestelytuesta on olennaista.

Pidämme tärkeänä, että vammaisjärjestöjen vammoihin liittyvää erityisosaamista hyödynnetään ja niiden asiantuntija-arviota käytetään, kun TE-palvelut arvioi tuottavuuden alenemaa kyseenä olevissa työtehtävissä.

Kannatamme esitystä, että 100 % palkkatuki on mahdollinen kaikille yhdistyksille, säätiöille ja rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille. Kannatamme myös sitä, että tukikelpoisia palkkakustannuksia korotettaisiin kertoimella 1,23 työnantajan sivukulujen kattamiseksi laskennallisesti.

Emme kannata esitystä, jonka mukaan 100 prosentin palkkatuki myönnettäisiin de minimis -tukena jos työnantajan toiminnalla on työ- ja elinkeinotoimiston arvion mukaan vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kannatamme sitä, että oppisopimuskoulutuksen ajalle voidaan palkkatuki myöntää esitetyn 7 pykälän ehdoilla. Esitämme, että palkkatuki oppisopimuksen ajalle myönnettäisiin esitetyn 7 pykälän ehdoilla niin, että 10 kuukauden jälkeen tehtävää tuottavuuden aleneman arviointia ei tehdä, vaan tuki maksetaan koko koulutuksen ajalta 70 prosentin tukena. Tuottavuuden aleneman arviointi 10 kuukauden jälkeen, opintojen edelleen jatkuessa, nimenomaan tietyssä työtehtävässä ei ole mahdollista ja realistista.

Sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoaminen

Näkövammaisten liitto ei kannata sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamista.

LIsätietoja

työelämäpalvelujen päällikkö Tammi Taru
Näkövammaisten liitto ry