Siirry pääsisältöön

Ǥu ååʹšǩ jiâ riʹjtte - brosyyr iʹlmstõõ­vi kooumin sääʹmǩiõ­lin

Vueiʹnnemvâkkõõvvâm oummui lett lij õlmstââttam Ǥu ååʹšǩ jiâ riʹjtte -brosyyr kooumin sääʹmǩiõlin. Brosyyʹre liâ norrum teâđ vueiʹnnemvâkkõõvvâm oummui kõskksaž kääzzkõõzzin da tuärjjeemtååimain.

Vueiʹnnemvâkkõõvvâm oummui lett lij õlmstââttam Ǥu ååʹšǩ jiâ riʹjtte -brosyyr kooumin sääʹmǩiõlin. Brosyyʹre liâ norrum teâđ vueiʹnnemvâkkõõvvâm oummui kõskksaž kääzzkõõzzin da tuärjjeemtååimain.

Tâʹvvsääʹmǩiõʹlle, aanarsääʹmǩiõʹlle da nuõrttsääʹmǩiõʹlle õlmstõttum brosyyrâst muuʹštʼtet, što ij huânnʼnam vueiʹnnemooddin taarbâž kuâđđjed õhttu. Kääzzkõõzzi da taarbšum tuärj veäkka vueiʹtet tuõʹllʼjed pueʹrr jieʹllemnääʹl, håʹt-i jiõčč čâʹlmmpuõʒʒâlm ij vueiʹt pueʹreed.

Lääʹddjânnmest jälste nuʹt 10 000 säʹmmla, koin nuʹt pieʹll oummuin maainast sääʹmǩiõl jieʹnnǩiõllân. Sääʹmǩiõlin lij leämmaž Lääʹddjânnmest veerǥlaž sââʹjj säʹmmlai dommvuuʹdest nääiʹt Jeänõõǥǥ, Aanar da Uccjooǥǥ kooʹddin di Suäʹđjel tâʹvvbeäʹlnn eeʹjjest 1992 ääʹljeeʹl. Säʹmmlain lij vuõiggâdvuõtt äʹššeed jieʹnnǩiõlin jeäʹrbi mieʹldd konttrin da puõccipõõrtâst.

- Sääʹmvuuʹd oummu jiâ tieʹđ riʹjttjeeinalla soti-organisaatioi kääzzkõõzzin da tõn diõtt tõin teâđtummuš lij vääžnai äʹšš, särnn Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi kääzzkõsjååʹđteei Mirja Laiti.

Son tuâtt, što ǩeerjlaž materiaal lââʹssen še njäälmlaž teâđtummuš lij vääžnai, ǥu sääʹmǩiõllsain materiaalin lij äuʹǩǩ tåʹlǩ siʹjjid, ǩeäk liâ mättʼtõõttâm sääʹmǩiõl.

- Eeʹjjest 1971 šõddâm liâ vuõssmõs ââʹǩǩ-klaass oummu, kook liâ vuäittam mättʼtõõttâd vuâđđškooul sääʹmǩiõlin nuʹt haaʹleen. Tän puärrsab oummu jiâ silttâd nuʹt lookkâd da/leʹbe ǩeeʹrjted sääʹmǩiõʹlle, jõs sij jiâ leäkku jeeʹrab mättʼtõõttâm rääʹvesooumžen, Laiti särnn.

Puärrsituõjju spesiaalʼlõõvvâm vuõiggâdvuõđivuåppmõõžž äʹšštobddi Sanna Piuva Vueiʹnnemvâkkõõvvâm oummui leett Ruäʹvnjaarǥ konttrest särnn, što aivv teâđ vääʹn diõtt vieʹǩǩ jeät silttâd ooccâd tõn vuõʹjjest, ǥu vuäinnmõš huânnʼnan.

Vueiʹnnemvâkkõõvvâm oummu aarǥ hiâlpteei veäʹǩǩneävv da persoonlaž vieʹǩǩteei vuäitt vieʹǩǩted ouddmiârkkân pååʹšt lookkmõõžžâst da kaaupâst jååttmõõžžâst. Lââʹssen Vueiʹnnemvââʹǩǩõhttõõzz pirr Lääʹddjânnam taʹrjjee verddsažtuärjjõõzz: lij samai kååʹllärvvsaž tieʹtted, što ij leäkku jieʹllemvuõʹjjines õhttu.

Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹdest liâ ååʹn alttuum kueʹhtt haʹŋǩǩõõzz, koin ooudâsviiǥǥât sääʹmǩiõllsaid da sääʹm kulttuur meâldlaž piâr-, miõltiõrvâsvuõtt- da peäʹneckääzzkõõzzid. Täävtõssân lij, što sääʹmǩiõllsaid kääzzkõõzzid piâssmõš puârran.

Sääʹmǩiõllsa Ǥu ååʹšǩ jiâ riʹjtte- brosyyr käunnʼje neʹttseeidain.

 

Lââʹssteâđ:

puärrsituâj äʹšštobddi Sanna Piuva

Vueiʹnnemvâkkõõvvâm oummui lett

teʹl. 0500 210 568

sanna.piuva@nkl.fi