Siirry pääsisältöön

Edus­kun­ta­vaa­lit 2023 ja ää­nes­tä­mi­nen

Oikeuksienvalvonta tiedottaa (3/2023)

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 22. – 28.3.2023 ja ulkomailla 22. – 25.3.2023.

Tärkeät päivämäärät:

  • ehdokasasettelun vahvistaminen 2.3.2023
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 21.3.2023
  • ennakkoäänestys 22-28.3.2023
  • vaalipäivä 2.4.2023
  • tulosten vahvistaminen 5.4.2023

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa äänioikeusilmoituksessa. Omaa äänestyspaikkaasi voit kysyä myös vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770.

Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20. Äänestyspaikalle mukaan tulee ottaa kuvallinen henkilökortti, passi tai ajokortti. Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen äänestystoimituksen lopettamista.

Äänestäminen ennakkoon

Varsinaisen vaalipäivän sijaan on mahdollista äänestää ennakkoon 22. - 28.3.2023 missä tahansa yleisessä äänestyspaikassa. Suomessa jokaisessa kunnassa on vähintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Suurimmissa kunnissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on tavallisesti useita. Oman kunnan ennakkoäänestyspaikat löytyvät kotiin postitse tulleesta kirjeestä ja myös verkkosivulta www.vaalit.fi- Ulkoinen linkki

Myös ennakkoäänestyspaikalle tulee ottaa mukaan henkilöllisyystodistus. Postitse kotiin saapunut ilmoitus äänioikeudesta -lappu ei ole välttämätön, mutta se kannattaa ottaa mukaan äänestäessä ulkomailla tai laitoksessa.

Äänestäjän avustaminen

Voit ottaa mukaasi oman vaaliavustajan, jos et esimerkiksi kykene itse tekemään äänestysmerkintää. Oma vaaliavustaja ei kuitenkaan voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö eikä hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Jos sinulla ei ole omaa avustajaa, äänestyspaikalla on erityinen vaaliavustaja.

Kummassakin tapauksessa avustaja on velvollinen tunnollisesti täyttämään sen, mitä äänestäjä osoittaa ja pitämään salassa äänestystoimituksessa saamansa tiedot. Avustaja ei missään tapauksessa saa suositella äänestäjälle, ketä ehdokasta tämän olisi äänestettävä.

Kirjeäänestys

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman koti tai väestökirjanpitokuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Kirjeäänestysmateriaalien tilauspalvelu eduskuntavaalien 2023 osalta on auennut 2.1.2023. Kirjeitse äänestäminen on mahdollista aikaisintaan 2.3.2023, jolloin ehdokkaat ja heidän ehdokasnumeronsa vahvistetaan. Kirjeäänen tulee olla perillä äänestäjän oman koti- tai väestökirjanpitokunnan keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 31.3.2023 ennen kello 19.

Äänestäminen laitoksessa

Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa ja vanhainkodeissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (esimerkiksi vanhainkodit, hoivakodit ja palvelutalot) sekä rangaistuslaitokset. 

Kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen vähintään yhtenä ja enintään kahtena ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä. Laitosäänestys toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin yleinen ennakkoäänestys.

Äänestäminen kotona

Jos olet sairas tai sinun on kohtuuttoman vaikeaa mennä äänestyspaikalle ja äänestää siellä, voit äänestää ennakkoon kotonasi. Tällöin luoksesi saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksesi vastaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Ilmoittaudu kotiäänestykseen oman kuntasi keskusvaalilautakunnalle viimeistään 21.3.2023 kello 16 mennessä. Puhelinnumero on äänioikeusilmoituksessa. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Voit kysyä keskusvaalilautakunnalta lisätietoja kotiäänestyksestä.

Ennen äänestämistä

Ei muuta kuin omaa puoluetta ja ehdokasta etsimään vaalitenttien, vaalikoneiden, puolueiden nettisivujen ja vaalimainosten viitoittamalla tiellä. Vaalitenttien ja muiden vastaavien tapahtumien aikatauluja voi seurata mm. YLEn verkkosivuilta.

Näkövammaisten liiton eduskuntavaalitavoitteita ovat:

  • Yhdenvertaisena osaajana työelämässä. Työ on perusoikeus. Vammaisilla ihmisillä tulee olla mahdollisuus työllistyä koulutustaan ja osaamistaan vastaaviin tehtäviin työkykyisinä.
  • Näkövammaisella ikäihmisellä on oikeus aktiiviseen elämään. Näkövammaisella ikäihmisellä on oikeus aktiiviseen elämään ja hyvä vanhuus kuuluu myös ikääntyneenä näkövammautuvalle. 
  • Järjestöjen toimintaedellytykset ovat turvattava. Järjestöjen toimintaedellytykset ja rahoitustaso on turvattava. Kaikki puolueet ovat parlamentaarisesti sopineet nykyisestä avustustasosta vuoteen 2026 saakka. Tästä on pidettävä kiinni.

Lue Näkövammaisten liiton vaalitavoitteet kokonaisuudessaan Näkövammaisten liiton sivuilta Näkövammaisten liiton eduskuntavaalitavoitteet 2023 | Näkövammaisten liitto (nkl.fi)

Vaalit.fi -verkkopalvelusta- Ulkoinen linkki  löytyvät kaikkien ehdokkaiden nimet ja numerot vaalipiireittäin. Kaikkien vaalipiirien ehdokasluettelot julkaistaan myös luetus -julkaisuna. Lisäksi sivulta voi tarkistaa esimerkiksi, mikä on äänioikeusrekisteri, mitkä ovat nykyiset vaalipiirit, kuinka vaalit toimitetaan ja kuinka tulos lasketaan.

Vaalipalvelunumerot

Maksuttomista palvelunumeroista voit kysyä vaaleihin ja äänestämiseen liittyvistä asioista. Palvelunumerot ovat avoinna arkisin klo 8–16.

Vaalipalvelunumero äänestäjille suomen kielellä 0800 9 4770 

Vaalipalvelunumero äänestäjille ruotsin kielellä 0800 9 4771
WhatsApp-viestipalvelu 050 438 8730

Lähteet:

www.vaalit.fi- Ulkoinen linkki

Näkövammaisten liiton eduskuntavaalitavoitteet 2023 | Näkövammaisten liitto (nkl.fi)