Siirry pääsisältöön

Ar­vio­muis­tio säh­kö­pot­ku­lau­tai­lun ja mik­ro­liik­ku­mi­sen ratkaisu- ja sään­te­ly­vaih­toeh­dois­ta

Näkövammaisten liitto haluaa muistuttaa mikroliikkumisen ongelmista. Erityisesti sähköpotkulaudat haittaavat näkövammaisten turvallista liikkumista ja siksi niiden käyttämistä ja pysäköimistä tulee selvittää, kuvata ja säädellä nykyistä tarkemmin.

Näkövammaisten liittoa pyydettiin ottamaan kantaa seuraaviin mikroliikkumista koskeviin kysymyksiin:

1. Pidättekö arviomuistiossa esitettyä kuvausta mikroliikkumisen nykytilasta oikeansuuntaisena ja riittävän kattavana? Olisiko nykytilan kuvausta syytä täydentää jollain tavalla?

Näkövammaisten liitto pitää kuvausta oikean suuntaisena, mutta se ei tuo riittävästi esiin mikroliikkumisen ongelmia. Erityisesti sähköpotkulautojen aiheuttamat haitat näkövammaisten turvalliselle liikkumiselle tulee selvittää ja kuvata nykyistä kattavammin.

2. Mitä arviomuistiossa käsitellyistä ratkaisuvaihtoehdoista pidätte kannatettavimpana ja toteuttamiskelpoisimpana? Minkä vuoksi?

Pidämme välttämättömänä, että sähköpotkulautojen ajaminen ja pysäköinti jalkakäytävällä kielletään ja että kunnille mahdollistetaan toimilupajärjestelmän käyttöönotto.

Ajaminen ja pysäköinti jalankulkuväylillä ovat mikroliikkumisen keskeisimmät ongelmat näkövammaisille. Ne vaarantavat näkövammaisen esteettömän liikkumisen. Jalkakäytävälle pysäköidyt sähköpotkulaudat estävät kulkureittien hahmottamisen valkoisen kepin avulla ja ajaminen huomattavasti jalankulkua suuremmilla nopeuksilla aiheuttaa vaaratilanteita.

Toimilupajärjestelmä tarvitaan, jotta liikenteessä olevien vuokrasähköpotkulautojen määrä saadaan sovitettua niille osoitettavaan pysäköintitilan määrään.

Sähköpotkulautoja ja polkupyöriä ei tule ajaa päihtyneenä. Kaikki toimenpiteet, joilla puututaan humalassa ajamiseen ko. välineillä ovat kannatettavia.

3. Puuttuuko arviomuistiossa käsitellyistä ratkaisuvaihtoehdoista jokin olennaiseksi katsomanne ratkaisuvaihtoehto? Millainen tämä ratkaisuvaihtoehto olisi?

Näkövammaisten on vaikea havaita hiljaisia sähköpotkulautoja jotka lähestyvät yllättävistä suunnista ja ohittavat kävelijän lähietäisyydeltä, joten kyseiset liikennevälineet tulee varustaa sähköautoissa käytetyn AVAS-järjestelmän kaltaisella äänilähteellä.

Tosiasiallisesti jalkakäytävillä käytettävien mikroliikkumisen välineiden enimmäisnopeus tulee rajoittaa seitsemään kilometriin tunnissa, jotta liikenteen hahmottaminen näkövammaiselle helpottuu.

4. Mikä on näkemyksenne luvussa 7 esitetystä liikenne- ja viestintäministeriön arviosta? Tulisiko arviota täydentää joillain tavalla?

Arviota tulee täydentää toimilupajärjestelmän käyttöönotolla sekä mikroliikkumisen välineisiin soveltuvalla AVAS-järjestelmällä.

Mitä muuta haluaisitte lausua arviomuistiosta ja sen sisällöstä?

Eri ratkaisuvaihtoehtoja punnittaessa on tärkeää ottaa huomioon erityisesti liikkumisesteisten ja hitaammin liikkuvien  jalankulkijoiden näkökulma.

Sähköpotkulautailun ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehdot- Ulkoinen linkki