Siirry pääsisältöön

Apurahoja

Näkövammaiset sekä näkövammaistyötä ja -tutkimusta tekevät voivat hakea erilaisia apurahoja.
Sininen näkövammaismerkki ruskeassa villapaidassa.

Tällä sivulla

Näkövammaisten liiton rahasto

Jenny ja Siiri Saarelaisen rahastosta myönnetään apurahoja sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten kulttuuri- ja opintotoiminnan sekä tiedonsaannin parantamiseen ja edistämiseen hankkimalla ja tuottamalla piste- ja äänikirjoja sekä parantamalla näkövammaisten tiedonsaantipalveluja, jakamalla opintostipendejä sekä taiteilija- ja matka-apurahoja.

Rahastosta voi hakea apurahaa vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan Näkövammaisten liiton hallitukselle. Hakemuksessa tulee olla hakijan osoite- ja pankkiyhteystiedot, apurahan määrä, käyttötarkoitus ja kustannusarvio/tositteet jo aiheutuneista kustannuksista sekä selvitys hankkeen muista mahdollisista tukimuodoista. Erityistä hakuaikaa ei ole.

Näkövammaisten liitto ry
PL 30, 00030 Iiris
p. 09 396 041 / vaihde
info@nakovammaistenliitto.fi


Suomen Näkövammaissäätiö

Suomen Näkövammaissäätiön apurahat ovat näkövammaisten ja näkövammaistyössä toimivien haettavissa: nuorisotyöhön, opiskeluun ja ammattiopintoihin, työllisyyteen, tiedotustoimintaan, kuntoutukseen, tutkimustoimintaan, harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan sekä näkövammaisten kansainväliseen yhteistyöhön. Näkövammaissäätiön myöntämillä apurahoilla pyritään vaikuttamaan suoraan näkövammaisten toimintaan.

Hakuaika on 1.3.–31.3.2024.

Apurahahakemuksesta tulee ilmetä:

– hakijan esittely, näkötilanne ja yhteystiedot sekä pankkitilin numero IBAN-koodin muodossa (myös sähköpostitse haettaessa)

– apurahan käyttötarkoitus

– haettava määrä ja hankkeen kokonaiskustannukset

– onko hanketta varten saatu, anottu, aiotaanko anoa apurahaa muista lähteistä

– millä tavoin hakija rahoittaa hankkeen, mikäli apuraha kattaa vain osan kustannuksista

– mahdolliset suosittelijat.

Apurahan saajan tulee jättää asiamiehelle hankkeesta ja apurahan käytöstä selvitys, joka sopimuksen mukaan voidaan julkaista, mm. opinnäyte- tai väitöskirjatyöt.

Apurahan saajan tulee pyynnöstä toimittaa tosite/kuitti kuluista, joihin apuraha on myönnetty. Myönnetyistä kannustusapurahoista kuittia ei yleensä tarvitse toimittaa.

Hakemukset tulee lähettää osoitteeseen:

Suomen Näkövammaissäätiö, Asiamies Aila Santanen, Arhipanpolku 8 B 2, 00420 Helsinki tai sähköposti: aila.santanen@live.fi. Lisätietoja antaa asiamies puh. 050 596 6737.

Vuonna 2023 säätiö myönsi apurahoja noin 10 000 euroa sekä erillisapurahoja 2000 euroa..

Tule tukemaan!

Hyvä lukija, auta näkövammaista lisäämään tietojaan ja taitojaan ja siten löytämään paikkansa elämässä. Tukesi voit osoittaa ohjaamalla merkkipäivämuistamisia ja muita lahjoituksia Suomen Näkövammaissäätiön tilille Danske Bank FI21 8318 6710 0136 39. Kiitos lahjastasi!

Suomen Näkövammaissäätiö
asiamies Aila Santanen
Arhipanpolku 8 B 2, 00420 Helsinki
aila.santanen@live.fi
p. 050 596 6737


Sokeain Ystävät

Sokeain Ystävät on toiminut valtakunnallisesti näkövammaisten ja sokeiden hyväksi jo vuodesta 1887. Suomen vanhin näkövammaisjärjestö on huhtikuussa 2019 siirtänyt hyväntekeväisyystoimintansa siihen kuuluvine varoineen perustamalleen säätiölle, Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr.:lle, joka jatkaa keskeytyksettä yhdistyksen perinteikästä avustustoimintaa.

Säätiö myöntää taloudellista tukea suoraan näkövammaisille ja sokeille ihmisille ja tukee muillakin tavoin näkövammaisia ja sokeita.

Sokeain Ystävät voi myöntää lahjoja, avustuksia ja apurahoja näkövammaisille suomalaisille. Näkövammaiseksi luokitellaan henkilö, jonka näkövamman haitta-aste on vähintään 50 %. Säätiöiden hyvän hallintotavan mukaisesti avustuksia/lahjoja voidaan myöntää samalla henkilölle korkeintaan kolmen (3) vuoden välein.

Sokeain Ystävät voi myöntää rajoitetusti tukea myös Suomessa näkövammaistyötä tekeville tai suomalaisille näkövammaisjärjestöille, suoraan näkövammaisia hyödyttävään työhön.

Avustusta haetaan hakemuslomakkeella osoitteessa syry.fi- Ulkoinen linkki.

Sähköisen hakulomakkeen voi täyttää ja lähettää netissä, Nettisivuiltamme löytyy kattavat ohjeet hakemusten laatimiseksi. Liitteet tulee lähettää sähklpostitse samana päivänä kuin varsinainen hakemus on tehty: info@syry.fi.

Hakemukset käsitellään kerran kuukaudessa. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.


Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ei myönnä apurahoja vuonna 2024.


Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahastolla on nimikkorahastoja, joista jaetaan vuosittain tai harvemmin apurahoja niiden ohjesäännöissä määriteltyihin tarkoituksiin. Näiden alojen ulkopuolelle jääviä hankkeita tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista. Rahastoista esimerkiksi Otto Isojärven rahasto tukee suomenkielisten näkövammaisten nuorten opintoja.

Hakemukset lähetetään ensisijaisesti verkkopalvelussa tai toimittamalla ne Suomen Kulttuurirahaston toimistoon hakuaikojen mukaisesti. Sähköpostitse tai faksilla lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä. Lisätietoja hakemisesta verkkosivuilta.

käyntiosoite: Bulevardi 5 A 5. krs, 00120 Helsinki
postiosoite: PL 203, 00121 Helsinki
p. 09 612 810
apurahainfo@skr.fi
skr.fi- Ulkoinen linkki


Sokeain Lasten Tukisäätiö

Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja mm. näkövammaisten lasten harrastustoimintaan, erikoisliikuntavälineisiin ja perheiden lomakustannuksiin tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen, jonka kohteena ovat näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä elinolosuhteet ja niiden parantamiseen tähtäävä toiminta. Lisäksi säätiö myöntää opiskelustipendejä näkövammaisille koululaisille. Apurahat on tarkoitettu alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten tukemiseen.

Hakuaika on jatkuva, käytännössä päätökset tehdään kuitenkin hallituksen kokouksissa huhti- ja lokakuussa. Tarkempia tietoja saa Sokeain Lasten Tukisäätiön asiamieheltä.

Kevään 2023 hakemukset 31.3.2023 mennessä.

Lisätietoja ja hakuohjeet:

asiamies Juha Halme
p. 040 728 0970
asiamies@sokeainlastentukisaatio.fi
sokeainlastentukisaatio.fi- Ulkoinen linkki


Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas) jakaa vuosittain tukea ja apurahoja alle 30-vuotiaille vammaisille tai pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille.

Vamlasin apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti erilaisiin harrastuksiin, opiskeluun ja kansainvälistymiseen. Apurahoilla tuetaan myös sellaisten apuvälineiden hankintaa, joita ei muualta myönnetä. Yleisenä periaatteena on, että apurahaa myönnetään vain kerran, ja ettei apurahoja myönnetä tarkoituksiin, jotka kuuluvat julkisen rahoituksen piiriin.

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön hallitus käsittelee apurahahakemuksia kahdesti vuodessa. Kevään hakuaika päättyy 2.5., ja syksyn hakuaika päättyy 2.11. Apurahaa haetaan säätiön verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.

Lisätietoja antaa Laila Saaripalo, p. 09 682 95311.

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
Mikonkatu 8 A (9. krs), 00100 Helsinki
p. 09 682 9530 (toimisto)
keskustoimisto@vamlas.fi
vamlas.fi- Ulkoinen linkki


Sokeainopetuksen Tuki ry

Apurahoja myönnetään yhdistyksen jäsenten ja näkövammaisten opiskelijoiden opiskeluun ja itsensä kehittämiseen tähtäävään toimintaan.

c/o Ammattiopisto Liven Leppävaaran toimipaikka
Kiannonkatu 2, 02650 Espoo
sokeainopetuksen.tuki@gmail.com
p. 040 558 2066 (sihteeri Pia Pyötsiä)


Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry (Tukilinja)

Tukilinja tukee toimintarajoitteisten henkilöiden koulunkäyntiä, opiskelua, työllistymistä ja aktiivista elämää. Henkilökohtaisia apurahoja voivat hakea sekä fyysisesti että psyykkisesti toimintarajoitteiset henkilöt. Tukea myönnetään myös integraatiota edistäviin sekä pienimuotoisiin, paikallisiin hankkeisiin, jotka tukevat vammaisten henkilöiden työllistymistä tai kouluttautumista.

Henkilökohtaiset apurahat ovat pääsääntöisesti tulosidonnaisia ja lahjaverotuksen vuoksi korkeintaan 4 000 euron suuruisia. Muille kuin yksityishenkilöille myönnettävät apurahat voivat olla tätä suurempiakin.

Tukilinja ei myönnä tukea hakijan yleisiin elinkustannuksiin eikä sellaiseen toimintaan tai välineisiin, jotka yhteiskunta, työnantaja tai vakuutuslaitos on lain mukaan velvollinen hakijalle kustantamaan. Tukea ei myönnetä myöskään laaja-alaiseen ja rahoituspohjaltaan jo vakiintuneeseen toimintaan eikä palkkakuluihin.

Henkilökohtaisia apurahoja voi hakea ympäri vuoden ja niitä myönnetään kymmeniä kuukausittain. Hakemuksen liitteineen voi lähettää verkkosivuilta sähköisesti. Vapaamuotoisesta hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan ja hänen mahdollisen yhteyshenkilönsä nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus sekä mahdollinen sähköpostiosoite. Liitteiksi tositteet toimintarajoitteesta ja taloudellisesta tilanteesta sekä asiantuntijan suositus apurahan tarpeesta. Hakemukset pyritään käsittelemään neljän kuukauden kuluessa niiden saapumisesta.

Tukilinja-lehti / Tukilinjafoorumi, Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki
p. 09 415 51 508 (arkisin klo 9.00-16.00)
apurahat@tukilinja.fi
tukilinja.fi- Ulkoinen linkki


Kansan Sivistysrahasto

Kansan Sivistysrahaston yleisrahaston lisäksi apurahoja jakaa yli 100 säätiössä toimivaa rahastoa. Vammaisille apurahoja jakavat ainakin Ahti ja Anni Fredrikssonin rahasto, Aimo O. Aaltosen rahasto sekä Hanna-Liisa ja Erkki Liikasen rahasto (vammaisten taiteen tutkimus). Tutustu Kansan Sivistysrahaston eri rahastoihin.- Ulkoinen linkki

Kansan Sivistysrahasto
Säästöpankinranta 2 A, 00530 Helsinki
p. 050 3200 272
muista@sivistysrahasto.com
sivistysrahasto.fi- Ulkoinen linkki
säätiön asiamies Ulla Vuolanne, p. 050 378 3783


Suomalainen Konkordia-liitto

Suomalainen Konkordia-liitto on naisten opiskelua ja tieteellistä pätevöitymistä edistävä yhdistys, jonka pääoma on kertynyt lahjoituksista ja testamenteista. Apurahojen saajat valitaan henkilökohtaisten hakemusten perusteella. Apurahoja myönnetään ammattikoululaisille opintojen tueksi sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille naisille tieteellisiä jatko-opintoja ja ulkomaisia kongressimatkoja varten.

Suomalaisen Konkordia-liiton apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2.–31. tammikuuta. Apurahan hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen liitteet tulee lähettää niin, että ne ovat perillä liiton postiosoitteessa viimeistään helmikuun alussa.

Suomalainen Konkordia-liitto ry
PL 201, 00101 Helsinki
sihteeri@konkordia-liitto.com
konkordia-liitto.com- Ulkoinen linkki


Muut apurahat

Suomen Ylioppilaskuntien Liitto (SYL) ylläpitää Apurahat ja stipendit -tietokantaa- Ulkoinen linkki.