Siirry pääsisältöön

An­nan­sil­mät-lah­joit­ta­ja­re­kis­te­rin tie­to­suo­ja­se­los­te

Tällä sivulla

Tässä tietosuojaselosteessa (jäljempänä ”seloste”) kerrotaan, kuinka Näkövammaisten liitto ry käsittelee henkilötietoja Annansilmät-lahjoittajarekisterissä.

1. Rekisterinpitäjä

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön (tai tietosuoja-asetuksen) mukainen rekisterinpitäjä on Näkövammaisten liitto ry. Näkövammaisten liitto ry vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä selostetta ja sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Näkövammaisten liitto ry
Y-tunnus: 0202748-5
postisoite: PL 30, 00030 IIRIS
käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

Yhteyshenkilö

varainhankintajohtaja Katariina Schmidt 
Näkövammaisten liitto ry 
postisoite: PL 30, 00030 IIRIS 
käyntiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki 

Yhteydenotot

p. 09 3960 4545 (arkisin 9–12) tai 09 396 041 (vaihde)

Tietosuojavastaava

vs. lakimies Elina Ketonen, Näkövammaisten liitto ry

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

NKL ry:n Annansilmät-lahjoittajarekisteri on perustettu vuonna 1991, ja sitä käytetään osoitelähteenä vapaaehtoisten lahjoitusten keräämiseksi näkövammaistyöhön.

Henkilötietoja käytetään:

 • Lahjoitusten käsittelyyn, arkistointiin ja kirjanpitoon
 • Asiakassuhteen ylläpitoon
 • Asiakaskokemuksen ja -palvelun kehittämiseen
 • Paremman ja henkilökohtaisemman sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Tilastointiin ja toiminnan johtamiseen

Käytämme asiakkaiden henkilötietoja, jotta voimme esimerkiksi käsitellä lahjoituksia. Haluamme myös kertoa lahjoittajille NKL:n työstä näkövammaisten hyväksi ja siitä, mitä heidän tuellaan on saatu aikaan.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lahjoittaja-asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu.

3. Henkilötietojen kerääminen

Pääsääntöisesti henkilötiedot saadaan lahjoittajilta suoraan, eri lahjoitusten tai muiden yhteydenottojen yhteydessä. Tämän lisäksi hankimme henkilötietoja yhteistyökumppaneiltamme, jotka tarjoavat henkilötietojen hankinta- ja päivityspalveluita. Kun lahjoittaja käyttää verkkosivustoamme, keräämme tietoa, joka voidaan lukea henkilötiedoksi. Lahjoitushistoriasta voimme luoda tilastollisin keinoin henkilötiedoiksi katsottavia tietoja.

 • Asiakkaan itsensä antamat tiedot
 • Tunnistautumistiedot, kuten nimi
 • Yhteystiedot, kuten postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Laskutustiedot ja maksuvälinetiedot
 • Tiedot organisaatiosta, kuten yritys
 • Luvat tai kiellot yhteydenottoihin
 • Lahjoitusten tai muiden palveluiden käytön yhteydessä syntyvät tiedot
 • Selaushistoria
 • Päätelaitteen tunnistustiedot
 • Verkkokaupan tapahtumat, kuten ostoskorilisäykset ja lahjoitukset
 • Lahjoitushistoriasta päätellyt tiedot

4. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Pääasiassa henkilötietoja käsittelee Näkövammaisten liiton henkilökunta. Rekisterin tietoja luovutetaan myös ulkopuolisille yrityksille henkilötietojen päivitystä, analysointia, postitusta tai muuta markkinointia varten. Kaikkien yritysten kanssa on tehty käsittelysopimukset ja käsittelijä huolehtii henkilötiedoista huolellisesti noudattaen asetuksen säännöksiä ja rekisterinpitäjän kanssa tehtyä sopimusta.

5. Henkilötietojen siirrot EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Emme siirrä asiakkaiden henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

6. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Rekisteristä tehdään poistoja säännönmukaisesti kun on kulunut noin viisi (5) vuotta rekisteröidyn viimeisestä lahjoituksesta, jolloin asiakassuhde katsotaan päättyneeksi.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, ja vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja tai käyttää niitä suoramarkkinoinnissa sekä oikeus pyytää tietoja poistettavaksi. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyyntö tietojen tarkistamiseen, käsittelyn kieltämiseen tai poistamiseen lähetetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle, joka käsittelee pyynnön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Yhteydenotot oikeuksien käyttämiseksi:

 • p. 09 3960 4545 (arkisin 9-12)
 • sähköpostitse tietosuoja@nkl.fi tai
 • kirjeitse Näkövammaisten liitolle osoitetulla pyynnöllä (osoitetiedot yllä).

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen: p. 029 566 6700 (vaihde), tietosuoja@om.fi.

8. Tietoturva

Noudatamme erityistä huolellisuutta käsitellessämme henkilötietoja. Henkilöstömme ja käyttämämme alihankkijat on koulutettu tietosuoja-asetuksen vaatimuksista ja kaikki ovat sitoutuneet salassapitosopimukseen.

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

Sähköisessä muodossa oleva aineisto

Tietoja käsitellään tietokannoissa, jotka ovat salasanoilla, kryptaamalla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tiedonsiirrot tapahtuvat suojatuilla palvelinyhteyksillä ja siirrettävät tiedostot on vielä erikseen salattu.

Paperisessa muodossa oleva aineisto

Aineistoa säilytetään ja käsitellään lukituissa tiloissa ja käsittelyn jälkeen paperinen aineisto tuhotaan asianmukaisesti.

9. Selosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista tällä sivulla.