Siirry pääsisältöön

Ve­ron­mak­su­ky­vyn alen­tu­mis­vä­hen­nys

Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voi hakea, jos sairaus tai vamma aiheuttaa suuria kokonaiskuluja.
Nainen ja mies istuvat kalliolla ja hymyilevät toisilleen, miehellä kädessään taiteltu valkoinen keppi.

Tällä sivulla

Peruste

Veronmaksukyvyn alentumisvähennyksestä säädetään tuloverolain 98 §:ssä- Ulkoinen linkki.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voi hakea sairauskulujen tai vamman aiheuttamien suurten kokonaiskulujen perusteella. Vähennys on harkinnanvarainen, ja se harkitaan aina yksilöllisesti ja perhekohtaisesti. Perheeseen lasketaan kuuluvaksi puoliso ja alaikäiset lapset.

Vähennys edellyttää aina erityistä syytä, joka voi olla esimerkiksi:

 • sairaus
 • työttömyys
 • elatusvelvollisuus
 • verovelvollisen (pienet) tulot, myös puolison ja alaikäisten lasten tulot ja varallisuus huomioidaan.

Pelkästään työttömyyden vuoksi vähennystä ei yleensä myönnetä, mutta pitkäaikaistyöttömän muu elämäntilanne voi vaikuttaa oleellisesti siihen, myönnetäänkö vähennys vai ei.

Määrät

Vähennys on enintään 1 400 euroa, mutta se voi vaihdella suuresti perheen tulojen ja vammasta tai sairaudesta aiheutuvien kustannusten perusteella. Vähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta.

Vähennys voidaan myöntää täysimääräisenä tai osittaisena:

 • Täysimääräisenä, jos yksinäisen verovelvollisen vuositulon määrä on alle 17 500 euroa tai puolisoiden yhteenlaskettu vuositulon määrä alle 26 500 euroa.
 • Osittaisena, jos yksinäisen verovelvollisen vuositulon määrä alle 27 000 euroa tai puolisoiden yhteenlaskettu vuositulon määrä alle 40 000 euroa
 • Tulorajoja korotetaan 2 500 eurolla jokaista verovelvollisen huollettavana olevaa lasta kohti.

Vuositulolla tarkoitetaan verovelvollisen puhtaiden ansiotulojen ja pääomatulojen yhteismäärää. Varallisuus on tulorajojen lisäksi otettava huomioon ratkaistaessa vähennyksen myöntämistä. 

Jos verovelvollisen tulot ylittävät edellä mainitut ylemmät tulorajat (27 000/40 000 euroa), veronmaksukyvyn alentumisvähennys sairaskulujen perusteella harkitaan tapauskohtaisesti.

Kaikista tulorajoista voidaan tapauskohtaisen harkinnan ja esitetyn selvityksen (selvitys vapaamuotoisella liitteellä) perusteella poiketa.

Perusteena suuret sairauskulut

Voit saada vähennyksen sairauskulujen perusteella, mikäli

 • sinun ja perheenjäsentesi yhteenlasketut sairauskulut ovat vähintään 700 euroa vuoden aikana JA
 • sairauskulut ovat samalla vähintään 10 % puhtaiden ansio- ja pääomatulojesi yhteismäärästä (= kaikki tulot, joista on vähennetty tulonhankkimiskustannukset).

Verohallinon sivuilta- Ulkoinen linkki voit tarkastaa, kuinka suuren vähennyksen voit saada sairauskulujen perustella. Huomioitavia kustannuksia voivat olla mm. isot lääkekulut, hoitokäynnit (terveydenhuolto, jalkahoito, yksityinen fysioterapia), silmälasit ja itse ostetut apuvälineet (ks. myös alla kohta Perusteena vammainen lapsi).

Kuluista kannattaa tehdä erittely liitteeksi.

Perusteena vammainen lapsi

Vammainen lapsi

Perusteena saattaa olla vammaisen lapsen hoitaminen kotona, jos siitä aiheutuu perheelle ylimääräisiä hoito-, kuntoutus ja muista erityiskustannuksia, joihin ei saada taloudellista tukea yhteiskunnalta. Tällaisia kustannuksia saattavat olla esimerkiksi:

 • terveydenhoito- ja sairaalakustannukset, kuten sairaala-, poliklinikka- ja kuntoutusmaksut, lääkärinpalkkiot, ilman reseptiä myytävät lääkkeet, reseptilääkkeiden omavastuut, hoitotarvikkeet sekä apuvälineet, joita ei saada maksutta
 • kuljetuskustannukset, kuten oma auto on välttämätön vaikeavammaisuuden tai mukana kuljetettavien apuvälineiden vuoksi, vammaisuudesta johtuvat kuljetuskustannukset tai taksin käyttö omalla kustannuksella
 • harrastus- ja virkistystoiminnan kulut, kuten erityiset vapaa-ajan välineet, kuntouttavat lelut ja toimintavälineet
 • avuntarpeesta johtuvat kustannukset, esimerkiksi vanhempi jää töistä kotiin hoitamaan vammaista lasta tai kotipalvelumaksut.

Laatimasi erittely ja kuitit lisäkustannuksista tulee säilyttää, mikäli verottaja tarvitsee niitä myöhemmin. Verottajalle on hyvä toimittaa lääkärintodistus lapsen pysyvästä vammasta ja avuntarpeesta.

Kehitysvammainen lapsi

Jos perheessä on huollettavana kehitysvammainen alaikäinen lapsi ja perheen veronalaiset kokonaistulot ovat alle 29 000 euroa, veronmaksukyvyn alentumisvähennyksenä vähennetään 1 100 euroa. Jos tulot ovat 29 100–57 000 euroa, vähennys on 700 euroa. Jos tulot ovat yli 57 000 euroa, vähennystä ei myönnetä. Erityistilanteissa vähennys voi olla edellä mainittua suurempi.

Ilmoittaminen

Ilmoita verkossa OmaVerossa-palvelussa tai paperilomakkeella lomake 50A- Ulkoinen linkki (Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset, kohta 8.1, Veronmaksukyvyn alentumisvähennys). Voit tehdä vapaamuotoisen liitteen, jossa on erittely ylimääräisistä kustannuksista.

Paperilomakkeen saat tulostamalla sen vero.fi-sivuilta, soittamalla Lomaketilaukset-palvelunumeroon 029 497 030 (puhelun hinta pvm./mpm) tai hakemalla lomakkeen verotoimistosta.

OmaVerossa ei voi lisätä ja lähettää liitettä. Liite lähetetään paperipostina. Älä liitä mukaan kuitteja tai tositteita, verohallinto pyytää niitä tarvittaessa.

Kun ilmoitat paperilomakkeella, palautusosoite on:

Verohallinto
PL 700
00052 VERO.

Lisätietoja